”Undervisning i simning meddelas, såsom vi förut omtalat, i Löfströmska badinrättningen af särskildt anställd simlärare kand. Ernst Bergendal, instruktör i Sv. Lifräddningssällskapet. De som abonnera för bad erhålla afgiftsfri simundervisning; de som ej abonnera få erlägga en obetydlig afgift. På föranstaltade af sällskapet för friluftslekar meddelas äfven afgiftsfri simundervisning åt mindre bemedlade onsdagar och lördagar, då s.k. 10-öresbad serveras. Vi hänvisa i öfrigt till Göteborgs idrottsförbunds simafdelnings i dagens nummer införda annons härom, hvilken äfven upplyser om den promotion, som förberedes till instundande augusti.” (Ur: Göteborgs-Posten 2 juli 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gamla kallbadhuset vid Hisingsbron vid tiden för rivningen sommaren 1916. I fonden syns bron över älven. Hisingsbrons ombyggnad, som var orsaken till att badhuset skulle rivas, pågick 1915-1916. En ersättningsbro ett par hundra meter uppströms öppnade i oktober 1915, och kvarstod tills Hisingsbron kunde återöppnas i november 1916.

Annons hämtad ur Göteborgs-Posten 2 juli 1902.