Kategori: Bad

Centralbadanstalten vid Drottninggatan

”Ett nytt, tidsenligt bad öppnas i dag i huset n:r 37 Drottninggatan. I de centrala delarna af vår stad hade man länge saknat en badanstalt, tills en så­dan inrättades i Arkaderna. Freqvensen här har emellertid visat att ännu en sådan vore af behofvet påkallad. Då beslöt grossh. Ernst […]

Simuppvisning med folkskoleflickorna

”Simuppvisningen med folkskoleflickorna, som egde rum i dag på f. m., hade lockat en hel del qvinnliga åskådare, hvilka med stort intresse åsågo öfningarna. Bassängen vimlade af småflickor, som döko och hoppade från trampolinen, ja, några hade mod nog att ge sig hufvudstupa af från den högsta språngafsatsen, […]

Lisebergshotell blir inte byggt

Lisebergs planer på ett hotell och äventyrsbad inför sitt hundraårsfirande har fått mycket uppmärksamhet i media under 2019. Men det är inte första gången som det funnits planer på hotell vid nöjesparken. 1972 fördes det fram ett förslag på ett 27 våningar högt hotell, men dessa planer blev […]

Det Göteborg som går: Gamla Varmbadhuset rivs

”Vid Lilla och Stora Badhusgatorna, på tomten Skeppsbron n:o 1, skall af byggmästaren F. O. Peterson uppföras en större kontorsbyggnad. Rifning af de där stående gamla byggnaderna har redan utförts, och pålningsarbetet bedrifves med all kraft. Den bit af Gamla Göteborg, som nu fått maka sig åt sidan […]

Från Nya Varfvet

”Sedan forna tider, då hans majestäts flotta, som den då hette, var förlagd här, är Nya Varfvet en omtyckt sommarort. Då klingade regementsmusiken under ljusa sommarqvällar i den lummiga parken, och sjöofficerare samt käcka matroser syntes litet hvarstädes. På Nya Varfvets kyrkogård erinras man ännu om flottans tid, […]

Omkommen vid badning

”Igår afton vid 7-tiden inträffade vid Styrsö hafsbadanstalt den sorgliga olyckshändelsen, att förmannen för telegrambärareafdelningen vid härvarande telegrafstation Axel Adelin under badning gick till bot­ten och omkom. Han hade simmat om­kring 40 meter utanför bassängen, då han torde drabbats af hjertförlamning eller krampanfall. En hans broder, som jemte […]

Björkö havsbad

”Vid denna allt mer framåtgående badort gafs i lördags afton en sällskapssoirée med dans. hvilken utföll till de talrika besökandes synner­liga belåtenhet. Trots det förfärliga vä­dret och de uppblötta vägarne var societetssalen full af besökande. Att de saker som presterades ej voro af den lättvindigaste arten framgår däraf, […]

Den drunknade vid Nya Varfvet?

”Sedan i måndags är arbe­taren Axel Olsson, anstäld i smedjan å Vilhelmsberg, försvunnen. Han skulle då gå ut för att bada i närheten af Nya Varfvet, men hans anförvanter härstädes hafva sedan dess icke hört af honom. Den förmodan ligger därför nära till hands, att det varit hans […]

Har någon drunknat?

”I en bergskrefva tätt vid stranden mellan Nya Varfvet och Käringberget — som man vet en af de mest anlitade gratisbadplatserna — påträffade i går afton ett par personer härifrån staden kläderna efter en 17- å 18-årig yngling. Kläderna voro omsorgs­fullt hoplagda och tyda på att de tillhört […]

Lifligt i skärgården

”Ute i skärgården var det i går ovanligt lifligt. Ångbåtarna voro som vanligt då vädret är vackert fylda till sista plats — och fraktade oförtrutet stora folkskaror ut och in. Af segelbåtar rent af vimlade det. Alla de för året nya kappseglingsbåtarne voro ute och profseglade. De väckte […]

Många besökte Långedrag och Bratten

”Den lifliga skärgårdsångbåtstrafiken i går var framkallad af ett rätt godt sommarväder samt af restauratorernas öppnande vid Långedrag och Bratten. Å “Miramar“ där musik utfördes var antalet gäster på e. m. rätt betydande. Seglare och hjulryttare i mängd hade också styrt kosan till Långedrag. Vid Bratten voro äfven […]

Renströmska badanstalten

”De afgiftsfria baden för folkskolebarn ha nu åter börjat i Renströmska badanstalten och begagnas flitigt i synnerhet af gossafdelningarne. Badningen sker, i enlighet med därför verkställda klassuppdelningar, alla söckendagar kl. 10—12 f. m. utom onsdag och lördag. Antalet badande uppgår till 3- à 400 i veckan.” (Ur: Göteborgs […]

Simuppvisning vid Hisingsbron

”Simuppvisning med folkskolebarn kommer i morgon att ega rum, med flic­korna kl. 9 f. m. och med gossarne kl. 4 e. m. För simkonsten intresserade da­mer och herrar hafva tillfälle att härvid närvara i Löfströmska badbassinen vid Hisingbron.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 augusti 1896) Bilden i sidhuvudet är […]

Drunknad

”Vaktmästaren vid vattenledningsreservoaren i Landala Anders Samuelsson, 62 år gammal och boende i huset n:r 88 vid Viktoriagatan, omkom i går afton genom drunkning i nämnda reservoar. Samuelsson hade vid 4-tiden i går e. m. lemnat sitt hem. Mellan klockan 6—8 på aftonen hade han vakten vid reservoaren. […]

Styrsö Hafsbad

”Vid Styrsö Hafsbad var lörda­gens soiré som vanligt talrikt besökt. Programmet upptog bl. a. jubel-ouverture, solo för baryton, solo för zittra, visor af Fröding (i kostym), deklamation och en treflig bit: Exemplet smittar. Amatörerna fyllde på ett förtjenstfullt sätt sina upp­gifter. Från staden hade kommit många, som återvände […]