”Kraftiga ansträngningar ha af Göteborgs idrottsförbunds simafdelning i år gjorts för att befordra simkonstens utbredande härstädes, men tyvärr har anslutningen ej varit särdeles stor. En del intresserade utöfvare af idrotten ha börjat aflägga prof på ’kandidaten’ och ’magistern’ och man väntar att fler skola anmäla sig. Men det är att beklaga att så få icke-simkunniga begagnat sig af den undervisning som bjudes. Naturligtvis har väderleken och den jämförelsevis låga temperaturen i vattnet, som den senaste tiden varit rådande, afskräckt många. Dock hoppas man att en vacker eftersommar väsentligen måtte öka antalet deltagare. Vi erinrar om nyttan och nödvändigheten af att en hvar kan simma och om att simkonsten är en ovanligt uppfriskande och stärkande idrott. Afgiften, 2 kr. för äldre och 1 kr. för ynglingar under 18 år, för erhållande af undervisning, är ju låg, hvarjämte mindre bemedlade genom Sällskapet för friluftslekars försorg erhålla gratis undervisning onsdagar och lördagar efter kl. 6 e.m.

Göteborgs idrottsförbund, som af Svenska lifrädningssällskapet erhållit bidrag för simlärares anställande, har under sommaren anordnat undervisningar i lifräddning etc., dels i badinrättningen härstädes några gånger, dels å Kviberg och Styrsö. Dessa komma hvarje vecka att upprepas: om lördag i Alingsås, i nästa vecka å Långedrag och därpå antagligen i Göteborg.” (Ur: Göteborgs-Posten 1 augusti 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hisingsbron sedd mot staden. Mitt på bron Löfströmska kallbadhuset med simskola. Kolorerard bild.