”Lämna varmbadsförhållandena i Göteborg åtskilligt öfrigt at önska, så är det föga bättre bestäldt med kallbadsfrågan. Vi ha visserligen Löfströmska badinrätningen (se bilden i sidhuvudet), men vattnet är ju där allt annat än tilldragande och för resten blir det rätt kostsamt att med nu gällande priser dagligen bada där. Det är bad längre ut och så långt ut som möjligt i skärgården, som behöfvas, men som inte äro så lätt att åtkomma för dem af stadens invånare, hvilka ej ha råd och tillfälle att bo därute om sommaren eller kosta på sig en dyr ångbåtsresa för att få ett bad. En mängd folk har därför under somrarne fått nöja sig med att bada utåt älfstränderna mellan Röda sten och Käringberget. Södra älfstranden har blifvit mycket frekventerad, men hvad som här fattas är hvarje anordning till skydd vid af- och påklädningen. Hamn- och älfstyrelsen har emellertid behjärtat denna brist och yttrar i sitt nu till magistraten inlämnade budgetförslag för nästa år bl.a.:

Särskildet under sistförflutna varma sommar har det visat sig af behofvet påkalladt att förutom vidmakthållande af de hittillsvarande allmänna badplatserna jämväl vidtagas anordningar för att å lämpliga ställen utmed södra älfstranden bereda skydd vid af- och påklädning för de därstädes i tarlikt antal badande personerna. Ehuru hamnstyrelsen icke hunnit afsluta utredningen i denna fråga och således nu ej är i tillfälle att framlägga något utarbetadt förslag, har styrelsen likväl ansett nödigt att vid uppgörandet af styrelsens stat för 1902 ett anslag för ändamålet ställes till styrelsens förfogande, på det att dylika afklädningsplatser måtte kunna inrättas före nästa sommars början. Styrelsen har i enlighet härmed i utgiftsförslaget uppfört ett belopp af 5,000 kr. till ”anordande af nya allmänna badplatser”.

Flera förslag till lösning af frågan om kallbad sommartiden för mindre bemedlade ha framkastats. Här har hamnstyrelsen åtminstone gjort en början och skall därmed förvärkliga ett länge närdt önskemål. Att med föredöme från exempelvis Kristiania få tillstånd ytterst billiga turer ut i skärgården speciellt för badande arbetare bör ock kunna gå för sig och liksom hamnstyrelsen här omnämda åtgärd bli till värkligt gagn för den stora allmänheten.” (Ur: Göteborgs-Posten 19 oktober 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Löfströmska kallbadsinrättningen år 1900.