”Slottskogsstyrelsen har nu till magistraten inkommit med budgetförslag för år 1902. Ehuru frågan om anordnande af en del inrättningar för förströelse i Slottsskogen, såsom djurgården, lekplatser m.m. ännu ej slutbehandlats af stadsfullmäktige, har likväl styrelsen med anledning af hvad som förekommit i frågan och de önskemål, som uttalats, ansett sig böra redan nu i budgeten inrycka en del dylika anordningar.

Först föreslås utvidgning af idrottsplatsen, som skulle ökas med ett område af 2,800 kvadratmeter. Kostnaderna härför anses uppgå till 1,763 kronor 90 öre.

På begäran af styrelsen har fil. kand. J.W. Åkermark uppgjort förslag till en lekplats med friluftsgymnastik för barn. Den är afsedd att anordnas å lämplig mark väster om Ålderdomshemmet och skall inhägnas samt innehålla en afdelning för gossar och en för flickor. Den förses med skkyddshus och tjänlig attiralj såsom gungor, rundlopp, banor, bockar, språngställning och dylikt. Kostnaderna beräknas sålunda: inhägnad och planering kr. 1,497:31, för skyddshus 1,200 kr,; för fasta redskap m.m. 1,100 kr.; för lekmaterialier 300 kr., eller tillsammans 4,097 kr. 31 öre.

Hvad anordnandet af djurgården beträffar har styrelsen tänkt sig att å olika, därtill lämpliga ställen uppföra inhägnader för olika djur. Dessa platser bli i allmänhet belägna vid eller på den bärgshöjd, hvarest inhägnaden för hjortar redan finnes. De djur som bör anskaffas äro älgar, hvartill styrelsen redan erhållit tillstånd att å kronans mark låta infånga två kalfvar, rådjur, harar, räfvar, sälar, örnar, korpar, ufvar, orrar, tjädrar, olika vadfåglar m.fl.

Till en början, anser styrelsen, böra endast sådana djur anskaffas, för hvilka inga särskilda vinteranordningar behöfva träffas. I enlighet härmed hemställer styrelsen om följande anslag:

Inhägnad med skjul för älgar, kronor 2,950; d:o för rådjur 2,500; en hargård 650; en bur för fasaner och pärlhöns 1,300; d:o för orrar och tjäder 2,650; d:o för örnar 2,650; d:o för korpar eller ufvar 2,650; kostnad för anskaffande af djuren 500; summa 15,850 kr.

Till underhåll af djuren erfordras årligen 2,000 kr.

Bland öfriga anslag märkes: till en djurvårdare kr. 1,500 (aflöning 1,200, hyresbidrag 300); underhåll af vägar och planteringar, musik m.m. kr. 17,500, planering och plantering vid nya vattenreservoaren 3,000, skogsodling 1,200. Hela utgiftssumman slutar med kr. 60,410.

I anslag begäres till parken underhåll, aflöningar m.m. kr. 19,850 samt för här ofvan nämnda anordningar kr. 25,210.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 18 oktober 1901)

Bilden i sidhuvudet visar hjorthägnet i Slottsskogen 1904, vykort ur privat samling.