”Simuppvisningen med folkskoleflickorna, som egde rum i dag på f. m., hade lockat en hel del qvinnliga åskådare, hvilka med stort intresse åsågo öfningarna. Bassängen vimlade af småflickor, som döko och hoppade från trampolinen, ja, några hade mod nog att ge sig hufvudstupa af från den högsta språngafsatsen, “magistern“.

Som ett bevis på att intresset för denna högligen helsosamma sport på senaste tiden stegrats må nämnas att, när för 18 år tillbaka öfningarna af detta slag började, deltagarna voro 110, under det att i den nu afslutade kursen antalet elever utgjort 712. Kursen har fortgått sedan början af juli i tvenne afdelningar, som öfvats hvarannan dag. Flickorna ha varit lifligt intresserade för simningen och ha under kursen ådagalagt ett lofvärdt uppförande.

Öfningarna ha nu liksom under alla de gångna åren ledts af folkskolelärarinnan fru Törngren, under de senaste 10 åren biträdd af en f. d. elev till henne, fröken Olga Jansson.

Uppvisniogen med folkskolegossarne försiggår nu på middagen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 augusti 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kvinnliga Magistrar & Kandidater från årets Simpromosion. d. 21 Aug 1913.