”Om faran för vår stenindustri — den väntade tveka tyska tullen å gatsteu — skrifver “Bohusläningen efter ett samtal med en fackman bl. a.:

Af allt framgår, att vi ej få lemna ur räkningen, att Tyskland eventuell kan sjelft fylla sitt behof af sten för gatubeläggning.

Allt hvad som från svenskt håll kan göras, för att motverka det planerade attentatet mot denna vår storindustri, bör ej försummas. Verkningarna af ett tyskt — antagligen ganska högt — tullskydd mot import af svensk gatsten (hittills tullfri) skulle komma att inom var land sträcka sig vida. Det skulle ej blott beröra denna vår industri specielt, utan sjöfarten och näringar, ej minst jordbruket, inom vissa delar af landet. De bohuslänska småbönderna utmed kusten ha genom gatstenshuggningen skattat sig betydande biinkomster (för många kanske hufvudinkomsten) ej blott genom bergsförsäljningar utan ock stadig arbetsförtjenst, bestående uti hufvudsakligen forsling af den färdiga gatstenen från huggningsplatserna till lastageplatserna. Mångenstädes inbringa dessa förtjenster bonden mera än gårdens årliga afkastning.

Hvad en tillbakagång i vår stenindustri skulle verka för de tusentals arbetare, som däraf nu ha sin goda bergning, behöver ej särskildt påpekas.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 augusti 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stenlastning, ång. Olof, Hunnebostrand 1892, fotografi. På baksidan noterat ”Obs Kvinnor lastare!” År 1892.