Kategori: Industrihistoria

P4 Dokumentär: Broströms

P4 Dokumentär har skapat en serie om fyra avsnitt om familjen Broström. Första avsnittet i den här är berättelsen om familjen som byggde ett redarimperium börjar med att Dan Broström och grosshandlardottern Ann-Ida Mark möts i Göteborg i början av 1900-talet. Men deras kärlek stöter snart på förhinder. […]

Om faran för vår stenindustri

”Om faran för vår stenindustri — den väntade tveka tyska tullen å gatsteu — skrifver “Bohusläningen” efter ett samtal med en fackman bl. a.: Af allt framgår, att vi ej få lemna ur räkningen, att Tyskland eventuell kan sjelft fylla sitt behof af sten för gatubeläggning. Allt hvad […]

Engelska pappersfabrikanter på besök

”Besök af engelska pappersfabrikanter, I förgår och i går hitlände med London- och Granton- båtarne 55 engelska och skotska pappersfabrikanter, hvilka af skandinaviska trämasseexportörer inbjudits att komma till Sverige och Norge för att göra be­sök vid de båda landens pappersmassefabriker. I går gåfvo härvarande trämasseexportörer middag å Grand […]

Den stora fabriksbranden i Göteborg

I mars 1902 spreds nyheten över landet att den stora textilindustrin i Göteborg, Rosenlund, hade förstörts i en våldsam brand. ”ROSENLUNDS TEXTILFABRIKER FULLKOMLIGT ÖDELAGDA. En af de svåraste eldsvådor, som på länge hemsökt Göteborg, timade på morgonen den 6 mars, då Rosenlunds stora textilfabriker fullständigt ödelades. Arbetet å […]

Nya bolag

”Patent- och registreringsverket har beviljat registrering för följande nya bolag: Stekens tegelbruksaktiebolag, som skall drifva tegeltillverkning och jordbruk. Aktiekapitalet uppgår till 130,000 kronor och kan utgöra lägst detta belopp, högst 300,000 kro­nor, i aktier på 1,000 kronor stälda på viss man. Styrelsen, som har sitt säte i Göte­borg, […]

Pellerins margarinfabrik firade två framgångsrika år

”Pellerins margarinfabrik gaf i går, med anledning den framgångs­rika utveckling fabriken under sin två­åriga verksamhet härstädes uppnått, å Coldinuordens restaurant en vacker fest för sin kontors- och arbetspersonal — in­emot 200 personer. Efter intagen supé anordnades dans, hvarjemte fröken Ljungbeck och de från Folkteatern välkände hr Carl Engström […]

Stenexporten på Tyskland

”Svenske och norske generalkonsuln i Stettin har till kommerskollegium insändt meddelande om att Bezirkseisenbahnatn i Berlin vid sitt vintersammanträde uttalat sig för en fraktnedsättning af gällande undantagstariff för gatsten för understöd­jande af de inhemska stenbrottens afsättning, med motarbetande af införseln från Sverige och Norge. Det lemnas i en […]

Från vår merkantila och industriella värld utkommer snart

”Ett illustreradt bokarbete af särskildt intresse för vårt samhälle utkom­mer i dessa dagar från Bonnierska tryckeriet härstädes. Det är ett illustreradt arbete med titel ”Från vår merkantila och industriella värld”, hvari utgifvaren, literatören C.R.A. Fredberg lemnar histori­ker, biografier, porträtter och autografier från Sveriges handel och industri. Första bandet […]

Är det strejk?

“Om det är strejk eller ej, det vet jag verkligen inte“, svarade dispo­nenten Laurin vid Karl Johans mekaniska verkstad, på vår förfrågan om strejk där utbrutit. “Men faktum är att arbetarne i går utan vidare aflägsnade sig och att de ej sedan återvändt. Arbetarne begärde i september lönepåökning. […]

Inte lämpligt med nytt läroverk vid Gullbergsån

”Nytt allmänt läroverk. Såsom bekant ha rektorerna vid härvarande allmänna läroverk gjort framställan till stads­fullmäktige om inrättandet af ett nytt femklassigt läroverk i stadens östra del, och olika platser ha härför ifrågasatts. Drätselkammaren erinrar nu i en skrifvelse om önskvärdheten däraf, att beslut, så snart lämpligen ske kan, […]

Gårda en verklig fabriksort

”En verklig fabriksort synes Gärda arta sig att blifva. De fabriker som finnas där äro nu af rätt mångfaldig art, och Underås tomtaktiebolag tyckes åstadkomma ännu fler genom tomtplatsers försäljning. Nu håller en elektrisk fabrik på att byggas strax bredvid den nyupp­förda Göteborgs kamgarnsaktiebolags fa­brik, hvilken senare sysselsätter […]

Almedahls Fabriks Aktiebolag på Stockholmsutställningen

Den stora Stockholmsutställningen pågick under dessa dagar 1897 och det gick fullsatta extratåg från Göteborg till huvudstaden för att alla skulle få möjlighet att se det nya och moderna som presenterades där. Givetvis var industriföretagen från Göteborg på plats, så här skildrades Almedahls utställning. ”Redan på afstånd skönjer […]

Tobaksindustrins gryning

Tobak började brukas i Europa under 1500-talet men när den nya njutningsprodukten kom till Göteborg är oklart. I Bodmans skildring av Göteborgs äldre industri hävdar han att det skulle dröjt nära hundra år innan tobaken kom till Sverige. (Bodman, s. 160) Det förefaller märkligt då de svenska hamnarna, […]

Frätande olycka

”Olyckshändelse. I lördags e. m. vid half 3-tiden råkade en lastvagn, hvari en damejeanne med svafvelsyra kördes från apo­teket Kronan till fabriken Ceres af månadskarlen Johan Sjösten från Gårda. att i hör­net af Drottning- och Östra Hamngatorna komma med ett hjul i rännstenen, med på­följd att kärlet med […]

Explosiva korsetter?

”En explosion inträffade i lördags f. m. vid 11-tiden i Korsettfabriken i hörnhu­set vid Lilla Kyrko- och Drottninggatorna, hvarvid dock lyckligtvis ingen större skada åstadkomns. Vid sagda tid hördes nemligen en rätt stark knall från fabrikslokalen som uppfylldes af rök. En s. k. korsettbyst hade nemligen sprängts sönder, […]