I mars 1902 spreds nyheten över landet att den stora textilindustrin i Göteborg, Rosenlund, hade förstörts i en våldsam brand.

”ROSENLUNDS TEXTILFABRIKER FULLKOMLIGT ÖDELAGDA.

En af de svåraste eldsvådor, som på länge hemsökt Göteborg, timade på morgonen den 6 mars, då Rosenlunds stora textilfabriker fullständigt
ödelades. Arbetet å fabriken hade börjat som vanligt kl. 1/2 7 å morgonen, då omkring 10 min. därefter en lina slirade i en s. k. mullstol i spinneriets tredje våning och antändes. Det lättantändliga arbetsmaterialet fattade eld, och med linan flög elden också tvärs öfver lokalen. Innan man ens rätt hann fatta, hvad som försiggick, stod hela den väldiga fabriksbyggnaden i lågor, och endast med stor svårighet lyckades arbetspersonalen att komma ut i det fria – en del hann ej ens få ytterplaggen med sig! Hela den stora fabriken med dess dyrbara maskiner, inventarier och lager ödelades i grund på mindre än två timmars tid, så att nu blott de nakna murarne, och äfven dessa ramponerade och fallfärdiga, återstå. Ej mindre än 475 personer, de flesta kvinnor, bli genom branden arbetslösa; och en del pänningar, tillhörande en af arbetarepersonalen grundad kassa ha ock gått förlorade. Brandskadan anslås till den för våra förhållanden betydliga summan af innemot två millioner kronor.” (Ur: Hvar 8 dag, 1902, nr 24)

Referens

Hvar 8 dag, D. F. Bonniers boktryckeri A.-B., Göteborg, 1902.