1800-talets Göteborg

Pellerins margarinfabrik firade två framgångsrika år

”Pellerins margarinfabrik gaf i går, med anledning den framgångs­rika utveckling fabriken under sin två­åriga verksamhet härstädes uppnått, å Coldinuordens restaurant en vacker fest för sin kontors- och arbetspersonal — in­emot 200 personer. Efter intagen supé anordnades dans, hvarjemte fröken Ljungbeck och de från Folkteatern välkände hr Carl Engström och fröken Hilda Hellström föredrogo kupletter och deklamationsstycken. Festen afslöts med tal och lefverop för firmans hufvudman A. Pellerin och disponent O. Hagbom, hvarvid den senare tackade sina medarbetare för deras medverkan till af­färens framgång.

Vid 11-tiden afhemtades arbetarpersonalen af fyra spårvagnar, hvarefter festen ännu några timmar fortsattes af de till kontorspersonalen hörande. Å dessas vägnar tackade kontorschefen hr C. P. Barkman i valda ordalag disp. O. Hagbom för den i allo så lyckade och trefliga festen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 31 december 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Pellerins Margarin är bäst!