1800-talets Göteborg

Inte lämpligt med nytt läroverk vid Gullbergsån

Nytt allmänt läroverk. Såsom bekant ha rektorerna vid härvarande allmänna läroverk gjort framställan till stads­fullmäktige om inrättandet af ett nytt femklassigt läroverk i stadens östra del, och olika platser ha härför ifrågasatts.

Drätselkammaren erinrar nu i en skrifvelse om önskvärdheten däraf, att beslut, så snart lämpligen ske kan, måtte fattas om hvilketdera området, som kommer att upplåtas till plats lär det nya läroverket, då på sista tiden förfrågningar om pris hos drätselkammaren skett på åtskilliga af nu ifrågasatta tomter.

I infordradt utlåtande har helsovårdsnämnden instämt i förste stadsläkarens åsikt, uttalad i en skriftligt affattad pro­memoria, som afslutas med följande ord:

Det påtänkta byggnadsområdet är i sin hel­het lågländt samt blott genom den blifvarde Ågatan skildt från Gullbergsån som motta­ger afloppsvattnet från fabrikerna å Gårda och därigenom allt emellanåt sprider en obe­haglig stank i den närmaste omgifningen. Dessa olägenheter i förening med närheten till Gårda fabriksstad som möjligen i framti­den därjemte kommer att utvidgas nedåt ån, gör att byggnadsområdet måste betraktas såsom mindre lämpligt för det ifrågasatta ändamålet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 oktober 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fattighusån mot V, 1953.