1800-talets Göteborg

Okynnige pojkar bråkade vid Liseberg

”Flere okynnige pojkar hafva af polisen blifvit skarpt varnade, för det de under bråk och stoj om qvällarna ryckt i ringklockan vid Liseberg. Sedan fabrikör Vahlgren anmält ofoget, lyckades polisen en qväll infånga hela pojkligan. Deras lärare hafva underrättats om saken, så att pojklymlarne äfven af dem ha att vänta välförtjent straff.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 oktober 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Liseberg, från Alida Magnus Göteborg till Erik Magnus, 1890.