1800-talets Göteborg

Många kreatur till salu på Oktobermarknaden.

”Oktobermarknaden i går bjöd på en mycket riklig tillförsel af boskap. Frisen hade i allmänhet sjunkit ej obe­tydligt. För tidkor erhölls ända till 175 kr. samt för bättre slaktkor 75 à 80 kr.

En tjur, till slakt, vägande 45 pund, betingade ett pris af 175 kr. Ungtjurar 50, 70 à 85 kr. pr stycke. Qvigor stodo i 40, 50 å 70 kr. stycket.

Af dragoxar voro endast några få par torgförda samt af hästar åtskilliga gamla djur som föga lockade köpare.

Fem veckors grisar såldes för 7 kr. pr styck, hvarefter priserna varierade ända upp till 12 kronor stycket för 8 veckor gamla.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 oktober 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Foto av en rad med kor, utmed ett stängsel med stenstolpar. I bakgrunden syns några herrar och man skymtar några hus. Småland 1940.