1800-talets Göteborg

Gårda en verklig fabriksort

”En verklig fabriksort synes Gärda arta sig att blifva. De fabriker som finnas där äro nu af rätt mångfaldig art, och Underås tomtaktiebolag tyckes åstadkomma ännu fler genom tomtplatsers försäljning. Nu håller en elektrisk fabrik på att byggas strax bredvid den nyupp­förda Göteborgs kamgarnsaktiebolags fa­brik, hvilken senare sysselsätter mellan ett och tvåhundra arbetare. Så finnas där hästskosöms-, sko-, tricot- m. fl. slags industriella verkstäder. En verkstad för tillverkning af kirurgiska instrument och ett bageri, hvars bröd har god afsättning i staden, finnas där äfven.

Den å bergen invid Gårda på major Berggrens initiativ tillkomna kolonien af arbetarebostäder räknar nu ett trettiotal trefliga byggnader. Majoren har låtit i enlighet med nya egodelningslagen in­dela större delen af Böö herresäte i tomt­platser.

Så nog vill det synas som Gårda tän­ker rycka upp som en värdig del af det stora Göteborg.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 oktober 1897)

Mer om Gårda finns att läsa i boken:
Andersson, Roger, Boken om Gårda: försvunnen arbetarstadsdel, A-Script Förlag, Göteborg, 2016 (https://ascriptforlag.se/kopa-bocker/)

Läs även recensionen av boken via denna länk.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta.