1800-talets Göteborg

Oj! OJ! Oj! Oj! Oj!

”Oj! OJ! Oj! Oj! Oj! Hvad i all världen nu då? tänkte vi när vi i går middag med maje­stätiska steg inklefvo i polisdomstolens sal och våra öron uppfångade ångestskri som vi sökt skildra, temligen matt i. ö., genom ofvanståendo oj-oj etc.

Tre gummor hade intagit plats vid refe­rentbordet. som står borta i en vrå, så långt  som möjligt från domarebordet och höga rätt­visan, för att referenten skall uppfatta så mycket som möjligt af hvad som föregår. För­moda vi, i all enfald. Gummorna, som jag omöjligen kunde antaga vara representanter från våra kolleger, oj-ade sig alldeles för­skräckligt, ty de voro inkallade som — vitt­nen.

Vaggande hela öfverkroppen i långsam sorgtakt, sado den ena:

  • Oj, oj, oj att man skall bli så behand­lad! Jag har aldrig förr varit i polisen!
  • oj. oj, skrek den andra, sorgmodigt vaggande, det samma säger jag, och jag hop­pas att det blir den sista så väl som den för­sta gången jag är här!
  • Gud i himlen, oj-oj-ojan mej, snyftade den tredje öfverväldigad af de tankeström­ningar som genomilade henne när hon betraktade sin omgifning, de mörka ekeväg­gar, de barskt blickande och i mustaschen våldsamt ryckande konstaplar, för att nu inte tala om domaren som med högtidlig röst förestafvade vittneseden för två konstaplar.

Till slut fingo de gå eden och vittna. Och när de vittnat fingo de en krona för sitt välförhållando — två af dem vittnade stick i stäf mot den tredje! — och skinande och belåtna “togo de sitt afträde, som det heter i juriststil.”

P.S. Den anklagade, som enligt två vitt­nens och egen uppgift på begäran hjelpt en konstapel, enligt fyra vittnens stjelpt honom, d. ä. frånryckt honom en häktad yngling, blef ådömd 40 kr. böter.(Ur: Göteborgs Aftonblad 5 oktober 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Polis och stuveriarbetare vid hamnen i samspråk på packhusplatsen. 1890-talet.