1800-talets Göteborg

Olskroken växer

”Olskroken är en stadsdel som går framåt. Invid stationen därstädes t. ex. är byggnadsverksamheten synnerligen liflig. Ett helt byggnadskomplex har upp­stått och ytterligare byggen pågå. Så­lunda låter firman Johanson & Carlander därstädes uppföra ett större stenhus för kontorspersonalen vid Gamlestadens fabri­ker.

De byggnadsqvarter, som finnas närmast järnvägen vid Olskrokens station, äro af ganska ungt datum. För sex à tio år sedan funnos där inga nämnvärda bygg­nader.

Olskrokens nyanlagda torg har under den korta tid det funnits visat en lifiig kommers. Under torgdagarne är det till rätt stor del fyldt af landtmannaåkdon och har sålunda visat sig vara väl behöfiigt särskildt för traktens många arbetarehustrur hvilka, eljes måste bekosta sig resan in till torget i staden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 oktober 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Olskrokens station, ev 1915.