”Ett illustreradt bokarbete af särskildt intresse för vårt samhälle utkom­mer i dessa dagar från Bonnierska tryckeriet härstädes. Det är ett illustreradt arbete med titel Från vår merkantila och industriella värld”, hvari utgifvaren, literatören C.R.A. Fredberg lemnar histori­ker, biografier, porträtter och autografier från Sveriges handel och industri.

Första bandet omfattar Göteborg I och inrymmer ej mindre än 157 bilder ur Göteborgs merkantila lif, både det framfarna och samtidens, beledsagade af utförlig text. Boken inledes med en artikel om ”handeln och industrien i vårt århundrade” af v. lektorn, d:r L. Blomgren.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 november 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Strömman & Larssons Snickerifabrik i Göteborg.