1800-talets Göteborg

Ett besök hos Pellerin – för Pellerins är bäst!

”Om man på en järnvägstur nästan ge­nom hvilken del af Sverige som helst kastar ögat ut genom kupéfönstret — dessa ord böra ej tagas efter bokstafven!

— så ser man i stora bokstäfver dessa ord: Pellerin, Göteborg, är bäst!

Slår man upp en kalender, en tidskrift,

magasin eller tidning, nog faller ögat på samma ord.

Tack vare en liberal annonsering vet nu ock hela Sverige att “Pellerin är bäst”, och få äro de som ej veta att tillverkarens namn i detta fall nästan utträngt produktens: margarinet.

Det var för blott några år sedan hr Auguste Pellerin uppförde en fabrik i Göteborg för tillverkning af margarin. Fabriken var ej vidare stor, ty efterfrågan på varan var, tack vare en högst egendom­lig agitation mot den samma i pressen, ganska liten.

Men Pellerin framställde ett “konstsmör” som var godt, rent och friskt samt pris­billigt. Han förstod ock att en affärsman minst af alla får ”sätta sitt ljus under en skäppa”, om han vill komma framåt. Och med alla lofliga medel, först och främst genom tidningsannonsering, vände han sig direkt till den stora konsumerande allmän­heten och riktade dese uppmärksamhet på det faktum att margarinet såsom ersätt­ning för natursmöret är både helsosamt och ekonomiskt.

Att stora summor offrades på detta för­arbete säger sig sjelft. Att detta utlägg betalar och skall betala sig hundrafaldt är ock sjelfklart.

Såsom en följd af den ökade efterfrågan har också fabriken tid efter annan försto­rats, och nu i dagarne har ytterligare en tillbyggnad lagts till det redan förut aktningsbjudande byggnadskomplexet.

Att taga fabriken och dess verksamhet i närmare ögonsikte voro i går ett trettio­tal intresserade inbjudna af disponenten hr Olof Hagbom.

Pellerins fabriker ligga i Olskroken, ungefär 10 minuters väg från Spårvägsliniens slut. Byggnaderna äro uppförda af tegel, tre våningar höga med stora, rymliga käl­lare, sträckande sig under hela fabriks- arealen och tjenande till oljeupplag.

Arbetslokalerna m. m., bestående af 33 rum, äro stora, ljusa och ventilerade, i hvarje hänseende moderna och inredda i enlighet med helsolärans föreskrifter. Uppvärmningen sker medels ångvärmeledning och belysningen medels elektricitet eller gas.

Vid ingången i fabriken mötes man af portvakten, som anvisar hvart man skall gå. Vi fördes direkt upp i andra vånin­gen, hvarest disponenten hr Olof Hagbom, verkmästaren hr Carl Gulbrandsen och kontorspersonalen ha sina rum.

Proceduren för margarinets framställan­de är mycket intressant.

I nedersta våningen äro tvenne stora cisterner, hvarest talgen males och rensas samt smältes och försättes med något kok­salt. Talgmassan får därpå under en viss värmegrad och viss tid stå för att rena sig. Under tiden afdelas samma

fettämne, som finnes i mjölken och hvaraf natursmöret beredes. Kemiskt sedt är oleinet liktydigt med färskt natursmör, innan detta försetts med några tillsatser. Vid kristalliseringen afskiljas de fastare fettämnena, palmetin och stearin, hvilket senare sker ännu fullständigare genom pressning. Vid pressningen flyter oleinet ut som en klar, gul olja och uppsamlas i behållare, hvaremot palmetinet och stearinet stanna qvar i pressdukarne såsom en kornig, torr massa, hvilken användes vid ljusfabrikationen.

Man har nu erhållit det ämne, som kallas oleomargarin, och det återstår en­dast att dels gifva åt detsamma likadana fysiska egenskaper, som egas af det na­turliga smörfettet, hvilket består af en sammangyttring af små fettkulor, och dels att gifva fabrikatet smaken af smör.

Natursmöret har som bekant mjölken

att tacka för sin säregna lukt och smak! För att meddela dessa egenskaper at oleomargarinet kärnar man detta tillsammans med mjölk, tilldess att det blifver sönderdeladt i likadana små fettkulor som na­tursmöret samt erhållit den önskade aro­men af mjölken.

Oleomargarinet föres därför till stora kärnor, hvarest det blandas med vissa qvantiteter mjölk, hvarefter kärningen försiggår som i ett vanligt mejeri. Se­dan kärningen är färdig utföres den vällingliknande massan och ”kristalliseras” medelst iskallt vatten. Den ostliknande massan föres därpå genom en längre led­ning ut i smörrummet. Där afgår vatt­net och smöret lastas i vagnar (petriner), hvilka på räls föras in i ett mörkrum, där massan genom ett dygns “hvila“ får ”sätta sig.

Så år produkten färdig för ältningsapparaterna, hvilka förete åtskilliga nyheter, såsom den automatiska saltningsapparaten samt en sinnrikt konstruerad vändoiogsapparat, hvilken har utseendet af en plogfjöl, och som äfven arbetar likt en dylik, medan produkten undergår ältningsprocessen.

Därefter öfverlemnas den nu färdiga varan till fraktpersonalen, för att inläggas i drittlar eller lådor. Vägningen försig­går på automatisk väg.

Drittlarne och fjerdingarne lastas på en hissinrättning, ett s. k. paternosterverk, och föres direkt ut till lastvagnen. Ingen fjerding kan lemna fabriken utan att det kontrolleras i vaktmästarerummet.

Fabrikens kapacitet är nu 40,000 kilo om dagen, och försäljningen pr år uppgår till närmare fem millioner kilo.

Det hela gör ett godt intryck på den uppmärksamme iakttagaren. Allt vittnar om en exemplarisk ordning och renlighet. Så t.ex. måste hvarje arbetare, då han inkommer i fabriken, tvätta sig om hän­derna; hela den talrika personalen, som i trots af alla de arbetsbesparande ma­skinerna uppgår till cirka 100 personer, män och qvinnor, gjorde genom sina nätta och prydliga dräkter ett godt intryck. Golfven spolas ock flera gånger dagligen. Kortligen, allt som kan göras göres i denna fabrik för att befrämja renligheten.

Och när vi, efter en två timmars in­tressant och lärorik tur genom det vid­lyftiga etablissementet gingo därifrån, hade vi ej blott förlorat vår gamla inrotade motvilja för margarin; vi insågo äfven klart och tydligt att — Pellerin, är bäst!” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 februari 1898)