Göteborg för 120 år sedan

Almedahls Fabriks Aktiebolag på Stockholmsutställningen

Den stora Stockholmsutställningen pågick under dessa dagar 1897 och det gick fullsatta extratåg från Göteborg till huvudstaden för att alla skulle få möjlighet att se det nya och moderna som presenterades där. Givetvis var industriföretagen från Göteborg på plats, så här skildrades Almedahls utställning.

”Redan på afstånd skönjer man en originel figur, som kröner en af montrerna. Det är en vild trähäst i röd färg, — i fullt språng. Går man närmare, finner man att det är Almedahls fabriks riksbebekanta varumärke, hvilket pryder firmans montre, som reser sig i nordisk stil med utsprång, drakhufvuden etc.

Almedahls fabrik var den första här i landet som med allvar började egna sig åt linneindustrien och genom orörtrutet, aldrig sviktande arbete har den ock lyc­kats bibehålla icke allenast den främsta platsen inom denna industrigren utan jemväl framställa ett fabrikat, hvars ypperliga egenskaper äro kända öfverallt i landet.

Angenämt är det ock att skåda de många fina, i läckra hvita färger hållna duktygerna, servieterna och handdukarne, hvilka jemto de i olika, tvättäkta färger lysande bolstervarsväfnaderna och sommarklädningstygerna upptaga montrens fält. Och lika godt intryck göra alla dessa fina lintrådsnystan och garnhärfvor i olika färger.

Almedahls fabrik levererar, som bekant, fullständiga linnentstyr till såväl privat­hem som hoteller och restanranter, och tryckta nummer å en del duktyg gifva vid handen, att Sveriges förnämsta hotell och restaurationer med förkärlek och i stor skala använda Almedahls fabrikat.

Denna framstående fabrik grundlades år 1856, och det år under ledning af sin mångårige chef, herr J. G. Busck, den ansedde industriidkaren och kommunalman­nen, som etablissementet erhållit sitt an­seende i den industriella världen.

En mängd stora pris har både i in- och utlandet kommit Almedahls fabrik till godo. På denna utställning erhöll den guldmedalj för utmärkta garner och väfnader af lin.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 september 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Stockholmsutställningen 1897.