”Svenske och norske generalkonsuln i Stettin har till kommerskollegium insändt meddelande om att Bezirkseisenbahnatn i Berlin vid sitt vintersammanträde uttalat sig för en fraktnedsättning af gällande undantagstariff för gatsten för understöd­jande af de inhemska stenbrottens afsättning, med motarbetande af införseln från Sverige och Norge.

Det lemnas i en uppsats i ett insändt tidningsutklipp den uppgift, att gatstenen från Sverige och Norge mest fördes till Stettin såsom ballast. Generalkonsuln påpekar oriktigheten häraf. Frakten å gatsten från de Förenade rikena belöper sig nemligen till 4 à 6 riksmark per 1,000 kilogram och de flesta fartyg, som an­lände till Stettin med gatsten, hade nä­stan utan undantag full last.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 december 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: ”Ett större ångfartyg lastar huggen granit. Vid utsidan ligger jakter som hämtat last till ångaren från andra ställen. Kallades att läktra. I nederkant av kortet ligger två ångbåtar. 1890-1906.