En missnöjd skattebetalare klagar över de dåliga förhållandena för fotgängare vid Järntorget. ”Ehuru här flere gånger påpekats det högst bedröfliga skick, hvari Järntorget och den snedt däröfver befintliga gångbanan befinner sig, tyckes dock vederbörande ej därvid fästa det ringaste afseende, Om man betraktar de dyrbara planeringar, som göres vid Aschebergsgatan och annorstädes, märkvärdigt nog hufvudsakligast inom de s. k. finare qvarteren, kan man ej annat än tycka det orättvisa i hög grad begås mot alla dem — och de äro ej få — som måste trafikera detta eländiga Järn­torg, med en gångbana, som vanligen står full af vattenpussar och hvarest man i det rå­dande mörkret riskerar att blifva öfverkörd, enär åkare och droskor fara härs och tvärs öfver gångbanan.

Om bara en enda stadsfullmäktig ville göra sig omaket och taga på sig risken, att till fots passera nämnda plats en qväll så torde han genast inse huru styfmoderligt de af sta­dens innevånare, som dagligen måste använda denna trafikled, behandlas.

Också en skattdragande.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 december 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Järntorget mot öster, sett från Amdra Långgatan. Arbetarföreningens hus i fonden. T.h. Apoteket Svanen år 1901.