”Julen stundar och det gäller att göra den tilldragande och angenäm för de sämst lottade. Till dessa torde tvitvelsutan droskkuskarne räknas. Samtidigt som deras yrke är enfor­migt och förenadt med en oerhördt lång ar­betstid äro de utsatta för allt slags väder. Likväl kan det icke nekas att de plikttroget skött sin syssla, hvilket nog skall erkännas af alla som behöfva anlita dem. Och då nu ju­len stundar och de liksom alltid måste vara skilda från familjen för att betjena allmän­heten, synes det blott vara en gärd af rätt­visa att de ihogkommas med en välbehöflig skärf till uppmuntran för dem sjelfva och de­ras familjer som få hålla jul utan att i kret­sen se familjefadern.

Listor äro utlagda på följande ställen:

Södra Hamngatan: Göteborgs enskilda bank, Sjöförsäkringsaktiebolaget Ocean, Apoteket Enhörningen, N. P. Pehrssons bokhandel, Gö­teborgs Köpmansbank, C. L. Malmsjö, Joseph Josepni & Co Silvanders herrekipering, N. J. Gumperts bokhandel, C. G. Hallberg, juvelerare, Henrilk Ahlberg, Svenska konstslöjdutställningsmagasinet, A. Erikssons hattmaga­sin, Boye & Thoresen och N. P. Beckström.

Östra Hamngatan: A. E. Wallerius, C. A Kjernås, juvelerare, och Holländska utstyrselmagasinet.

Kungsgatan: L. Larsson, klädeshandlars, och Frans O. Lundström, förgyllare.

Vestra Hamngatan: Gustaf Wikström, juvelerare.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 december 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Parti från Vestra Hamngatan Göteborg år 1900, en droska syns på gatan.