”Som bekant beviljades hamnstyrelsen ett anslag af 5000 kr. för uppförande af ett nytt badhus vid älfven. Detta, som bygges vid Kusten, är nu i det närmaste färdigt och blir särdeles rymligt samt får samma utseende som de förut befintliga för allmänheten fritt upplåtne badhusen vid Hultmans holme, Bläsan och Klippan. Dessa tre ha hållits öppna vissa tider för män och vissa tider för kvinnor, när det nya badhuset vid Kusten blir färdigt är det meningen att tvänne af badhusen i västra hamndelen skola upplåtas endast för män och ett af dem endast för kvinnor.” (Ur: Göteborgs-Posten 17 juli 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Pansarbåten Niords sjösättning. Badhuset vid Bläsan i förgrunden.