”Änggårdens införlifning med Göteborgs stad är nu fastställd af k.m:t. Ett k. bref af den 30 maj, som ankommit till domhafvanden i Askims m.fl. häradsrätt, bestämmer nämligen härom, att ’dels den del af Stora Änggården, som vid den 10 september 1898 fastställd ägostyckning betecknats såsom littra B och fått sig åsatt 2/5 mantal jämte de inom denna hemmansdels område belägna vid ägostyckningen för gemensamt behof afsatta vägar, äfvensom det område, som vi det den 7 november 1891 fastställda ägoutbytet mellan staden tillhöriga egendomen Margreteberg å ena samt Stora Änggården å andra sidan tillagts Stora Änggården, dels apotekaren A.H. Grens sterbhusdelägare tillhöriga 1/60 mantal Lilla Änggården, dels ock det Göteborgs stad tillhöriga 1/60 mantal Lilla Änggården med undantag af ett dertill hörande med öfriga ägor icke sammanhängande torfmosseskifte skola i ecklesiastikt, kommunalt, administrativt och judicielt hänseende öfverflyttas från Örgryte socken och Säfveals härad till Göteborgs stad samt tillägas Haga församling därstädes från den tid, vi framdeles, sedan visadt blifvit, att nämda torfmosseskifte blifvit genom stadens försorg och på dess bekostnad i behörig ordning utbrutet från stamhemmanet, kunne finna skäligt i nåder bestämma, samt under villkor bl.a. att staden öfvertager den del af Askims m.fl. härads skuld för deras tingshus, som vid tiden för öfverflyttningen enligt fyrktal belöper på de öfverflyttade områdena.’” (Ur: Göteborgs-Posten 18 juli 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Botaniska Trädgårdens manbyggnad, tidigare huvudbyggnad på Stora Änggården.