”Ett nytt, tidsenligt bad öppnas i dag i huset n:r 37 Drottninggatan.

I de centrala delarna af vår stad hade man länge saknat en badanstalt, tills en så­dan inrättades i Arkaderna. Freqvensen här har emellertid visat att ännu en sådan vore af behofvet påkallad. Då beslöt grossh. Ernst Bergmark förra året att inrätta ett bad i sin fastighet vid hörnet af Drottning- och östra Hamngatorna, och hr Bergmark har satt i verket detta beslut på ett storartadt sätt.

 

Centralbadanstalten upptager tvenne våningar, den nedre afsedd för damer, den öfre herrafdelning. Genast vid entréen får man en försmak af den propra elegans, hvari det hela är hållet. I nedra våningen ligger en hel rad af badrum, längst bort de för hel- och halfbaden.

Man begifver sig uppiör en trappa af italiensk marmor, belagd med en ljuddämpande matta, till afdelningen för herrar. Målerifirman Jurin & Pettersson har all heder af en i uppgången utförd hafsbadidyll, föreställande najader, som löga sig vid morgonsolens uppgång.

Omedelbart vid uppgången ligger det elektriska ljusbadet, en nyhet för Göteborg och en nyhet som nog skall helsas med tillfredsställelse. Det är af samma slag som det å Saltsjöbaden, nemligen af doktorinnan Clara Smitt-Dryselius’ patent. Där det pröfvats har detta visat sig vara af mycket god verkan mot reumatism och dylika åkommor

Längs en gång ligga i denna liksom i första våningen badrummen. De olika lokalerna äro alla dekorerade i hvitt och guld. Väggarne mellan badrummen äro af det eldfasta byggnadsmaterialiet brynolit, hvilket gör väggarna ljuddämpande och oemottagliga för fuktighet.

Badkaren, som äro af nickel, äro rymliga och beqväma. Duschen är af Körtings patent i Hannover.

I öfre våningen kommer betjeningen att vara manlig, i nedra qvinnlig. Badanstalten kommer att stå under uppsikt af badmästare P. Hellqvist, som besitter 16 års erfarenhet i sitt fack från Rehnströmska badanstalten. En särskild person finnes för massagebehandling och fotåkommors botande.

I går afton invigdes den nya centralbadanstalten, som med hänsyn till komfort och elegans kan mäta sig med det bästa i sitt slag. Anstaltens egare, grosshandlare Ernst Bergmark, gaf senare i sitt hem soupé för de inbjudna gästerna.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 oktober 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Drottninggatan 37, årtal är ej känt för fotografiet.