”Trädgårdsföreningens konsertsalong var redan vid 7-tiden i går afton till trängsel fyld af en lifligt intresserad publik, som infunnit sig för att åhöra säsongens sista konsert därstädes, hvarvid Vulkans-fabrikens vid Tidaholm arbetare musikkår under anförande af hr I. Wedelin utförde programmets första afdelning.

Direktör Fernando Sevesos kapell, hvars prestationer intaga en ganska hög rang, applåderades hela aftonen entusiastiskt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 oktober 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Tradgårdsfören, Restauration  år 1890)