”En duell på ”boxning“. Tidigt i förgår på  e.m. egde en ovanligare händelse rum uti den nu mera för allmänheten upplåtna vackra parken i f. d. Slottsskogen, nemligen en tvekamp, visserligen ej på lif och död med blanka vapen, utan endast med knytnäfvarne, men dock efter alla konstens reglor, och till resultatet ganska blodig. Tvenne ombord å Hullångaren ”Rolle” anstälde engelska sjömän, Waiman och Wittiker, båda ordentliga och nyktra karlar, hade nemligen af en eller annan anledning för några dagar sedan i England kommit i delo med hvarandra, och slutet blef att de båda beslöto att, när de kommo till Sverige, vid första lämpliga tillfälle med boxning kämpa mot hvarandra. Åtföljda af hvar sin sekundant, begåfvo de sig fördenskull i förgår e. m. båda ut till ofvannärande park, der å en enskild liggande plan striden genast började. Denna fortfor, med åtskilliga uppehåll, under ganska lång tid tills slutligen polisen underrättats om händelsen och kom dit samt skiljde sällskapet åt. (De båda sekundanterna, den ene svensk, den andre dansk, hade nemligen äfven till slut råkat i lufven på hvarandra).

Enligt hvad i går vid polissessionen upplystes, hade de båda kämparne så grundligt ”bultat inhvarandra, att de i går icke kunde gå ut, enär bådas hufvuden likna stora köttklumpar och ögonen äro alldeles ”igenmurade“. Polisförhör kommer att hållas om tilldragelsen om fjorton dagar, då ångaren åter kommer hit.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 27 maj 1876)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Slottsskogen; Ludvig Messman 1890.