”Nya Barnbördshuset öfverlemnades i går eftermiddag åt staden. Till högtidligheten hade inbjudits stadsfullmäktiges medlemmar, drätselkammaren och magistraten.

Efter det byggnadskomiténs ordförande d:r Westman lemnat en historisk öfversikt öfver Göteborgs barnbördshus tillkomst, utveckling och verksamhet samt uttalat några tacksamhetens ord till dem som bidragit till förverkligandet af den storartade anstalten, framträdde hofpredikanten Klingstedt. Han påvisade i varma ordalag det nära sambandet mellan religionen och de milda stiftelserna, hvaribland äfven läkarekonsten kan inrangeras, hvarpå predikanten nedkallade Guds välsignelse öfver den nya institutionen.

Då den enkla men stämningsfulla högtidligheten var öfver, förevisade professor Walter och arkitekt Dymling den nya byggnaden, öfver hvilken stadens repre­sentanter hade de amplaste loford.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 september 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Barnbördshuset, sjuksal 1901.