Under gårdagens Stadsfullmäktigesammanträde presenterades en motion: ”Hr Wijkander framlade som egen motion en anhållan af komiterade för Carl IX:de-statyn att stadsfullmäktige mot öfverlemnandet af en i brons utförd ryttarestaty af Carl IX.de till Göteborgs stad såsom dess fulla egendom mätte:

l:o) upplåta plats för denna staty å Kungsportsplatsen samt uppdraga åt gatu- och väg- förvaltningen att med komiterade för resande af nämnda staty närmare bestämma platsens läge; samt

2:o) bestrida kostnaderna för ett statyn värdigt postament och de utgifter som för grundläggningsarbetet till detta postament och statyns uppresande å detsamma äro

nödiga.

Ärendet remitterades till gatu- och vägförvaltningen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 september 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Östra Hamngatan vid Kung Oscar II:s besök år 1899.