1800-talets Göteborg

Från Nya Varfvet

”Sedan forna tider, då hans majestäts flotta, som den då hette, var förlagd här, är Nya Varfvet en omtyckt sommarort. Då klingade regementsmusiken under ljusa sommarqvällar i den lummiga parken, och sjöofficerare samt käcka matroser syntes litet hvarstädes. På Nya Varfvets kyrkogård erinras man ännu om flottans tid, i det minnesvårdar där bära namnen på flere officerare och tjänstemän vid den forna flottstationen. Li­kadant är förhållandet på Känsö lilla Kyr­kogård bland de af ett tjugutal Göta Coldinuordens järnkors prydda klipporna. Äfven der minner ett och annat namn om forna officerare från nämnda tid.

Nya Varfvet har äfven numera rätt många sommargäster. I sommar torde antalet, stora och små inbegripna, vara omkring ett hun­dratal. Särskild telefon finnes numera till handlanden Mattsons filial, alldenstund herr M. på egen bekostnad låtit upprätta en linie. Förut har endast funnits dylik till fängelset och sålunda icke afsedd för allmänheten.

Flottans gamla kasern, som innehafts af  länets döfstumanstalt, skall nu användas för fattigvårdens behof. Den 1 juli går döfstumskolans inventarier under klubban, d. v. s. den del däraf som icke kommer att öfverlemnas till landstingets blifvande anstalt för sinnesslöa barn. Då döfstumskolans hushåll stundom uppgått till cirka åttio personer,- kan man förstå att där finnes åtskilligt af hvarje.

Ny ångbåtsbrygga har i senare tiden beståtts N. Varfvet, sedan man väntat därpå i flere år.

Vid det bekanta Hästevik badas flockvis. Det är det stora fribadet, dit under sönda­gar arbetare från staden, icke minst ynglin­gar, draga i hopar för att skölja sig i den friska vågen. För några år sedan hade döfstumskolan där låtit uppföra ett badhus, men det stod icke mot »stormarne», från land och sjö.

Men vilja söndagsungdomame från sta­den nu lefva allt för fritt på kongl. m:ts och kronans område där ute vid Nya Varfvet, då kommer polisen i skepnad af en fångkon­stapel, som af k. befallningshafvande blifvit hugnad med makt och myndighet att för till­fället taga hand om bråkmakarne. Så nu må de veta, att det finnes polis äfven på Nya Varfvet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 juni 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Bildtext: G M johansson Nya Warvet. 1898.