”Reparationsarbetena å Stora teatern i Göteborg bedrifvas nu under sommaren i en omfattning, som vida öfverstiger hvad besiktningsmannen föreslagit. Teaterns egare meddelar att det redan i fjol var hans afsikt att vidtaga ganska betydande åtgärder för teaterns tidsenliga iståndsättning och att endast den bekanta kontraktstvisten vållade uppskof. I år hade han fastställt sin arbets­plan i dess hufvuddrag i god tid före besiktningen.

Förutom moderniseringen af salong och foyer förberedes sålunda cu en af- sevärd förbättring af förhållandena på sjelfva scenen, och nya dekorationer komma att målas af Grabow i Stockholm eller Carl Lund i Köpenhamn, med hvilka underhandlingar pågå. Härjämte skall i det yttre af byggnaden vidtagas den välbetänkta ändringen, att en baldakin bygges öfver ingången.

Kronan i salongen kommer att bibehållas, sedan den besiktigats af fackman; dess borttagande skulle, säges det, skada salongens utseende, enär den stora luftvexlingsventilen då blefve blottad.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 juni 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stora Teatern på 1860-tal. Teaterbyggnaden uppförd 1859. Teatern till en början ett aktiebolag, som gick i konkurs och köptes 1871 av fabrikör August Ringnér.