”För att de nya elektriska spårvägarne skola betala driftskostnaderna jämte ränta och amortering på anläggningskapitalet fordras en årlig totalinkomst af vid pass 630,000 kr. Hittills har trafiken gifvit en medelinkomst pr dag af omkring 2,000 kr. Om en lika liflig frekvens kan påräknas i fortsättningen, så skulle redan det första året lämna ett rent öfverskott utöfver ränta och amortering på grundkapitalet af omkring 100,000 kr. Visserligen är det sant, att en icke ringa procent af trafikanterna hittills begagnat det nya kommunikationsmedlet af ren nyfikenhet, men å andra sidan är det säkert, att den snabba, billiga, bekväma och behagliga åkningen i våra elektriska vagnar i allt högre grad eröfrat den stora allmänheten, som allt mer kommit till insikt om att den tids- och kraftbesparing, som man vinner, äfven på jämförelsevis kortare afstånd är väl värd 10-öringen.” (Ur: Göteborgs-Posten 26 november 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Parti av Första Långgatan sett mot öster. Från vänster nr 27 (Stadens 11 rote, nr 65-71) och 25 (Stdens 11 rote, nr 64). Vykort med fotografi som förlaga.