”Drätselkammarens yttrande angående inköpet af cellfängelsets tomt och byggnader afgafs i går till stadsfullmäktige.

I motiveringen påpekar drätselkammaren den behöfliga utvidgningen af det trånga passet mellan cellfängelset och S:t Eriksgatan, där järnvägsspåren nu framgå, så mycket behöfligare sedan järnvägarne till Alfvesta och Strömstad färdigbyggts. Då staden för i trakten förstålda tomter senast erhållig 90 kronor för kvadratmeter, samt dessutom, efter undantagandet af mark för utvidgande af förbindelseleder, en del af  cellfängelsets område torde kunna upplåtas till tomters försäljning eller användande för stadens eget behof, har drätselkammaren ansett sig kunna för cellfängelset med dess till 5,725 kvadratmeter uppgående areal bjuda 600,000 kronor. Det nya fängelset kommer därjämte att uppföras å en jämförelsevis närbelägen tomt, hvarigenom stadens rätt att använda fängelset utan större olägenhet kan öfvergå på det nya.

Ärendet förekommer vid stadsfullmäktiges sammanträde den 4 december.” (Ur: Göteborgs-Posten 27 november 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Länscellfängelset vid Sankt Eriks Torg 1901.