”Till de herrar som ha att bestämma öfver hvar Carl den IX:des staty skall stå!

Undertecknad vill påpeka en plats, som nog skulle blifva storslagen när den blef färdig. Detta är platsen midt för Teatern där bältspännarne stå. Hugg bort kastanjerna och största delen af de träd som stå inne på platsen (ej de som stå i linie och tillhöra en del nya och Gamla Alléerna), höj så platsen så den blir i jämnhöjd med planen vid ingången af Teatern eller kanske högre, ordna så här och där en del blomstergrupper, gör så stora promenadplatser som möjligt omkring statyn samt sommartiden soffor hvar så passar. Detta skulle väl vara för oss invånare en stor glädje att få statyn så placerad, men icke för oss allenast utan äfven för resande och utländningar som i allmänhet komma ganska många i sällskap, så att de i ro kunna få betrakta ett sådant konstverk. Vi böra ju betänka att inte platsen och inte träden böra räknas för god för att vi värdigt kunna placera en kungastaty. När detta så är färdigt så skall nog 99% af Göteborg instämma:

Se, nä se, så vackert dä ble’

Nu slipper vi ju att svansen se.

C.N.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 november 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stora Teatern.