”Stadens kyrkor och bönehus hafva under juldagarne varit öfverfyllda med besökande. Särskilda högtidssånger hafva utförts i Domkyrkan af dess permanenta kör af skolungdom, i de flesta öfriga templen af tillfälliga sångsammanslutningar. I Domkyrkan sjöngs derjemete en fullständigt ny messa i stället för den vanliga; den stämningsfulla kompositionen tycktes icke vara svårare, än att församlingen efter förnyadt åhörande skulle kunna deltaga i sången, hvilken nu utfördes af kören å orgelläktaren samt af pastor G. Franck vid altaret. För detta initiativ till omvexling och liffullhet i den liturgiska gudstjensten torde nog mången kyrkobesökande vara vederbörande tacksam.” (Ur: Göteborgs-Posten 28 december 1891)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Domkyrkan.