Kategori: emigrationen

Pängar från Amerika

Emigrationen innebar inte enbart att människor gav sig av från Sverige, emigranterna skickade ofta pengar till sina släktingar i det gamla hemlandet och det kunde röra sig om ganska betydande belopp. ”Under år 1900 ha genom utrikes postanvisningsexpeditionen i Malmö expedierats från Förenta staterna till Sverige ej mindre […]

När Wilsonbåten kommer

”Den som vid 12-tiden på middagen en onsdag eller fredag har sin väg nedåt kajen utanför Packhuset, hvarest Wilsonbåten ligger för att intaga sin last af styckegods och ”lefvande Amerika-export“, får se en tavla som eger många sevärda pointer. Det är ett rörligt folklif på kajen. Män, qvinnor […]

Många svensk-amerikanare till Sverige under midsommar

”Ett ovanligt antal svensk-amerikanare kommer i år till Sve­rige för att här fira midsommar. Enligt meddelande från Amerika väntas sålunda flera hundra svensk-amerikanare komma att lemna New York den 7 juni med Amerikan-Liniens expressångare ”S:t Paul”. I förbindelse med denna af Amerikan- Linien särskildt anordnade lustresa afgår tåg […]

Till Australien?

Att emigrera till USA kunde kanske kännas som en resa till en avlägsen plats, men idag erbjuds en resa till det fruktbara Australien! Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Pungbjörn Föremålet helt. ”Koala” el. pungbjörn. Queensland, Australien.

Svensk-Australier på besök i hemlandet

”På besök i hemlandet efter en längre tids vistelse i främmande lans befinner sig för närvarande en bygdens son, köpmannen Frithiof Ahlén. För omkring 18 är sedan begaf sig den nu 35-årige mannen till Australien för att där söka sin utkomst, erhöll an­ställning hos en af Sydneys största […]

Hur påverkas emigrationsångarna av ett krig?

”Emigrantångarnes Amerikaturer antagas icke behöfva lida afbräck genom ett eventuelt krig mellan Förenta staterna och Spanien. Skulle t. ex. New York och Boston bli bloc­kerade af spanjorerna, kan emigrationen ostördt gå för sig öfver britiska Nord­amerika, via t. ex. S:t Johns på New Foundland eller kanadensiska hamnar.” (Ur: […]

Emigranttrafiken under 1897

”Enligt uppgift från “Landing agent“ W. C. Moore, New York, har antalet af de i New York landsatta 3:dje klassens passagerare un­der år 1897 varit endast 192,004 mot 252,350 under år 1896. Af dessa passagerare har en ganska stor del gått öfver Göteborg. Ser man vidare på huru […]

Direkt från Göteborg till New York

”Från och med 17 instun­dande april komma Thingvallaångarne Is­land och Thingvalla att på åtgående be­söka Göteborg, hvadan det sålunda blir möjligt för svenska passagerare att före­taga resan från Sverige till New York di­rekt på en skandinavisk ångare med en­dast skandinaviskt befäl, besättning och passagerare. Danska passagerare gå om­bord […]

Nya regler för resor till USA

Dagens historiska berättelse känns tämligen aktuell! I april 1897 skulle inresereglerna till USA ändras och det fick givetvis stort utrymme i Göteborg, som var den viktigaste avreseorten för svenska emigranter. ”Den nya amerikanska invandringslagen. Äfven för svenska invandrare till För­enta staterna torde det vara af intresse att få […]

Intyg af hemvändande svenska emigranter

Idag återvänder vi till temat emigration, men denna gång ett brev från hemvändande emigranter som lät publicera en text i Göteborgs Aftonblad. Man kan inte undgå att få känslan av att detta är illa dold reklam. Förmodligen fick de betalt av ”Larssons” för att skriva denna text! ”Vi […]

Cunardliniens emigrantkontor får ny chef

Vi fortsätter på temat emigrantkontor och presenterar den nya chefen för Cunardliniens emigrantkontor. ”Cunardliniens emigrantkontor härstädes, ett af de äldsta, har med det nya året bytt om chef. Den gamle mångbepröfvade hr Charles Bergland har nemligen afgått som chef och ämnar nu draga sig tillbaka från affärslifvet. Hr […]

AMERIKA-LINIEN och Bröderna Larsson

Under våren ökade annonseringen från rederier och emigrantagenter som ville locka människor att emigrera. Annonsen nedan är signerad av tre män, alla med efternamnet Larsson – de under samtiden välkända ”Bröderna Larsson”. Via P4 Östergötland kan du här höra Karl-Magnus Johansson från Landsarkivet i Göteborg berätta om deras […]

Olycka vid Almedal samt en notis om utvandringen

”Öfverkörd af bantåg. Under pågående vexling med godståget n:r 7 från Göteborg blef i onsdags afton vid Almedals station arbetaren A. P. Eriksson från Bollebygd öfverkörd. Tåget gick öfver ena benet hvilket totalt krossades. E. transporterades genast vid full sans till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Han torde sjelf […]

En immigrant som smugglar

”Immigranten Daniel Sandström som hit ankommit med ång. ”Romeo” på dess senaste resa hade sökt ilandsmuggla en del yllevaror och tyger, för hvilka tullen skulle uppgått till 7 kr. 89 öre. Han dömdes att för första resan smugglingsförsök bota 20 kr. och förklarades de beslagtagna varorna förbrutna.” (Ur: […]