”En medarbetare i Handelstidningen träffade i går direktör Axel Åkerman, Stockholm, som nyss återkommit från ett besök i Förenta Staterna. Samtalet fördes givetvis omedelbart in på frågan om sommarens utställning och amerikanernas uppfattning om densamma. Dir. Åkerman framhöll därvid, att den reklam utställningen gjort och gör i Amerika har lagts efter mycket goda linjer. Man har begagnat varje tillfälle att därute framhålla, när något framsteg på olika områden i Sverige gjorts.

Det ter sig också helt annorlunda i Amerika u än då dir. Å. för tre år sedan var där. Nu känner man Sverige och kanske speciellt Göteborg. Jag skulle nära nog våga det påståendet, sade hr Å., att den nation, som f.n. är den mest uppskattade i Förenta Staterna är Sverige.

Beträffande sommarens väntade utställningsbesök hade hr Å. fått den uppfattningen, att även om en del av amerikanarne som vanligt resa till Frankrike och Rivieran, komma många av dem att till följd av oroligheterna i Mellaneuropa söka sig nya vägar i år. Det är givet, att vi då till följd av utställningen ha att motse en mycket livlig resandeström från Amerika.

På tal om den stora internationella bilutställningen trodde hr Å., att det icke blir mera än 5 à 6 amerikanska firmor, som komma att utställa här.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 3 februari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur tidningen ”Svenska amerikanaren”, 2 februari 1922, en annons för Svenska Amerika Linien.