Kategori: Hamnen

Dödsolycka i hamnen

”Då i går e. m. vid 2-tiden, efter slutad kollossoing å norske ångaren “Aarstein“, liggande i härvarande hamn, lossningsattiraljen skulle bortföras, råkade arbetaren Algot Wilhelm Nilsson, hvilken stod på ett stativ tätt intill lastluckan, att vid dettas rubbning störta ned i lastrummet från en höjd af 32 fot. […]

Förslag till reglering af Göteborgs hamn.

”Det förslag, som inom beredningen framställts af kapten H. W. P. Wetterström och af honom upptagits såsom reservation till hamnstyrel­sens förslag, är å ofvanstående (men nedan på denna sida) teckning utmärkt med kortare streck. Det framställer tvenno parallella pirar, af hvilka den större utgår ifrån en punkt några […]

Hamnens utvidgning

”Ett förslag till hamnens utvidgning har som bekant varit under utarbetning hos en af hamnstyrelsen tillsatt beredning, hvilken vid sammanträde i går aflät en hemställan till hamnstyrelsen om att åtgärder måtte vidtagas för att den nu utarbetade planen för utvidgningen af hamnen skall vinna stadfästelse. Enligt detta förslag […]

Isen ligger – skeppsfarten fortfarande afbruten

För drygt en månad sedan berättades här om att isen börjat lägga sig på Elfsborgs-Bandet, det var bara början på 1837 års isvinter. Den 6 februari rapporterades följande. ”Skeppsfarten är fortfarande afbruten. Ett par fartyg lastas på isen, och man underhandlar om att såga en ränna genom isen […]

Hamnutredningens förslag

”Hamnens utvidgning. Den af hamnstyrelsen tillsatta beredningen har beslutit att föreslå anläggandet af en 600 meter lång pir af 96 a 100 meters bredd och för 7 meters djup vid medelvatten, sträckande sig från n. v. stenpiren och stora kran, med sin yttre sida följande norra pålverket, ut […]

Utbyggnad av hamnen föreslås

”Hamnens utvidgning. De alltjemnt stigande fordringarna på ökadt utrymme vid kaj, som ställas på Göteborgs hamn, ha föranledt hamnstyrelsen att uppdraga åt en beredning, bestående af prof. Aug. Wijkander, byggnadschefen, major Åqvist, hamnkaptenen, kommendörkapten Krusenstierna, lotschefen, kommendörkapten Ouchterlony, kapten Appelberg, grosshandl. H. Sternbagen och kapten H. Wetterström, att […]

Isen lägger sig på Elfsborgs-Bandet

I Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning redogjordes ofta för väderförhållandena som under segelfartygens tid hade en avgörande betydelse för stadens ekonomi. Den 5 januari 1837 kunde läsarna av tidningen få följande information kring isläget. ”Elfsborgs-Bandet” har legat sedan veckans början , och skeppsfarten är således stängd; skulle dock köplden […]

Drunknad

”Stufveriarbetaren Gu­staf Pettersson var i går e. m. syssel­satt med lossningsarbete ombord å ång­fartyget ”Ägir“, därvid en kol tunna, som hissades upp ur lastrummet kom i sväng­ning och knuffade till Petterson, så att han föll i elfven. Han höll sig uppe vid vattenytan ett par minuter, men sjönk […]

En flytande lyftkran

”Flytande lyftkran. Som bekant beviljade stadsfullmäktige ett anslag af kr. 125,000 till en flytande lyftkran. Hamnstyrelsen uppdrog åt lektor A. H. Lindfors att uppgöra ritningar till en dylik, och därpå infordrades kostnadsförslag. Sådana ha också inkommit, men prisen ställa sig vida högre än anslaget. I Hamnstyrelsen lär därför […]

När Wilsonbåten kommer

”Den som vid 12-tiden på middagen en onsdag eller fredag har sin väg nedåt kajen utanför Packhuset, hvarest Wilsonbåten ligger för att intaga sin last af styckegods och ”lefvande Amerika-export“, får se en tavla som eger många sevärda pointer. Det är ett rörligt folklif på kajen. Män, qvinnor […]

Övertidsblockad i hamnen

”Göteborgs stufveriarbetare förbund hade extra sammanträde i tisdags afton i Arbetareföreningens stora sal för att öfverlägga om frågan, hvilka åtgärder förbundet borde vidtaga för att få en underhandling till stånd med redarne. Mötet, som var mycket talrikt besökt, antog efter någon diskussion följande resolution: ”På grund af herrar […]

Ånglyftkran

”Hamnstyrelsen har beslutat göra framställan om att vederbörande till nästa år måtte anskaffa en flytande ånglyftkran om 50 tons lyftförmåga. En dylik kran anses alldeles nödvän­dig, emedan den nuvarande både med hän­syn till sitt läge och sin lyftningsförmåga och konstruktion ej motsvarar tidens for­dringar. Därtill kommer att den […]

Ryssarna lämnade Skeppsbrokajen

”En liflig tafla företedde Skeppsbrokajen i går e. m. då de landpermitterade ryska örlogsmatroserna skulle fö­ras tillbaka till korvetten. Matroserna hade tillbrakt en i allo angenäm dag i land, roat sig på bästa sätt och praktiskt studerat “Göteborgssystemet“ — hvaraf de vordo glada. Inskeppningen egde rum vid 5-tiden […]

Förslag till förändringar i hamnordningen

”Göteborgs hamnstyrelse har till stads­fullmäktige öfverlemnat nedanstående förslag till förändringar i vissa delar af hamnordningen under hemställan att fullmäktige måtte godkänna förslaget: §1. mom. 1. Under staden Göteborgs hamn inbegripes hela rivieret från Tingstads udde till Göta elfs utlopp mellan Billingen och Rya Nabbe, jemte stadens hamnkanaler och […]

Tillbud vid vattnet

”— Nära att drunkna voro i går 12-årige gossen Hagström och 10-årige Gu¬staf Nordén, boende nr 10 Norra Liden, hvilka invid Stora lyftkranen vid Skeppsbron föllo i hamnen. De räddades i sista stund af en poliskonstapel och några andra personer. — Stenläggaren Svante Johansson Söderqvist boende vid Bangatan […]

Skall Gamla Varfvet förvärfvas åt staden?

”Drätselkamma­ren har som bekant hemställt hos stads­fullmäktige om inköp af fastigheten n:ris 1, 2 och 3 i Majornas 4:de rote, det s. k. Gamla Varfvet, jemte tillhörande mast­hamn och upplåtet område af Vädersågen till at egarne begärdt pris, 1,600,000 kr., hvilket anbud är gällande till 31 maj. Drätselkammaren […]