Kategori: Hamnen

Isen lägger sig på Elfsborgs-Bandet

I Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning redogjordes ofta för väderförhållandena som under segelfartygens tid hade en avgörande betydelse för stadens ekonomi. Den 5 januari 1837 kunde läsarna av tidningen få följande information kring isläget. ”Elfsborgs-Bandet” har legat sedan veckans början , och skeppsfarten är således stängd; skulle dock köplden […]

Drunknad

”Stufveriarbetaren Gu­staf Pettersson var i går e. m. syssel­satt med lossningsarbete ombord å ång­fartyget ”Ägir“, därvid en kol tunna, som hissades upp ur lastrummet kom i sväng­ning och knuffade till Petterson, så att han föll i elfven. Han höll sig uppe vid vattenytan ett par minuter, men sjönk […]

En flytande lyftkran

”Flytande lyftkran. Som bekant beviljade stadsfullmäktige ett anslag af kr. 125,000 till en flytande lyftkran. Hamnstyrelsen uppdrog åt lektor A. H. Lindfors att uppgöra ritningar till en dylik, och därpå infordrades kostnadsförslag. Sådana ha också inkommit, men prisen ställa sig vida högre än anslaget. I Hamnstyrelsen lär därför […]

När Wilsonbåten kommer

”Den som vid 12-tiden på middagen en onsdag eller fredag har sin väg nedåt kajen utanför Packhuset, hvarest Wilsonbåten ligger för att intaga sin last af styckegods och ”lefvande Amerika-export“, får se en tavla som eger många sevärda pointer. Det är ett rörligt folklif på kajen. Män, qvinnor […]

Övertidsblockad i hamnen

”Göteborgs stufveriarbetare förbund hade extra sammanträde i tisdags afton i Arbetareföreningens stora sal för att öfverlägga om frågan, hvilka åtgärder förbundet borde vidtaga för att få en underhandling till stånd med redarne. Mötet, som var mycket talrikt besökt, antog efter någon diskussion följande resolution: ”På grund af herrar […]

Ånglyftkran

”Hamnstyrelsen har beslutat göra framställan om att vederbörande till nästa år måtte anskaffa en flytande ånglyftkran om 50 tons lyftförmåga. En dylik kran anses alldeles nödvän­dig, emedan den nuvarande både med hän­syn till sitt läge och sin lyftningsförmåga och konstruktion ej motsvarar tidens for­dringar. Därtill kommer att den […]

Ryssarna lämnade Skeppsbrokajen

”En liflig tafla företedde Skeppsbrokajen i går e. m. då de landpermitterade ryska örlogsmatroserna skulle fö­ras tillbaka till korvetten. Matroserna hade tillbrakt en i allo angenäm dag i land, roat sig på bästa sätt och praktiskt studerat “Göteborgssystemet“ — hvaraf de vordo glada. Inskeppningen egde rum vid 5-tiden […]

Förslag till förändringar i hamnordningen

”Göteborgs hamnstyrelse har till stads­fullmäktige öfverlemnat nedanstående förslag till förändringar i vissa delar af hamnordningen under hemställan att fullmäktige måtte godkänna förslaget: §1. mom. 1. Under staden Göteborgs hamn inbegripes hela rivieret från Tingstads udde till Göta elfs utlopp mellan Billingen och Rya Nabbe, jemte stadens hamnkanaler och […]

Tillbud vid vattnet

”— Nära att drunkna voro i går 12-årige gossen Hagström och 10-årige Gu¬staf Nordén, boende nr 10 Norra Liden, hvilka invid Stora lyftkranen vid Skeppsbron föllo i hamnen. De räddades i sista stund af en poliskonstapel och några andra personer. — Stenläggaren Svante Johansson Söderqvist boende vid Bangatan […]

Skall Gamla Varfvet förvärfvas åt staden?

”Drätselkamma­ren har som bekant hemställt hos stads­fullmäktige om inköp af fastigheten n:ris 1, 2 och 3 i Majornas 4:de rote, det s. k. Gamla Varfvet, jemte tillhörande mast­hamn och upplåtet område af Vädersågen till at egarne begärdt pris, 1,600,000 kr., hvilket anbud är gällande till 31 maj. Drätselkammaren […]

Djupare ytterhamn och inget tak över Fisktorget

Ett antal beslut fattades under gårdagens stadsfullmäktigemöte, här återges de som gällde hamnen och fisktorget. ”Den yttre hamnens fördjupning. Hamnstyrelsen bemyndigades att under innevarande år få påbörja fördjupnin­gen af hamnens yttre del intill 7 meters vattendjup. Till styrelsens förfogande ställdes härför ett belopp af 30,000 kr., utöfver det […]

Besättningen räddades efter kollision utanför Gamla Varvet

”Kolli­sionen mellan ångaren “Vestkusten“ och den med sten lastade jakten, som egde rum i går kl. 2 e. m. i rännan utanför Gamla Varfvet, aflopp dess bättre utan förlust af menniskolif. Enligt jaktskepparens upplysningar låg jakten på slag för styrbords halsar, krys­sande upp för elfven. “Vestkusten“ kom ångande […]

Arbetet med stadens nya tullhus har inletts

”Ett nytt tullhus af sten kommer som bekant att på vårsidan uppföras å nya skeppsbron strax öster om varuskjulet III. Sedan någon tid tillbaka bar en ganska stor arbetsstyrka varit sysselsatt med att att utföra det därför nödiga pålningsarbetet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 december 1897) Bilden i sidhuvudet […]

Frihamnsfrågan

”Hr J. A. Hertz föredrog en skrifvelse från Göteborgs frihamnssällskaps styrelse, hvari betonades vikten af frihamnsfrågans snara lösning. Styrelsen anhöll att Stadsfullmäktige måtte, sedan ärendet behandlats af en komité efter inhämtande af yttrande från stadens vederbörande myndig­heter eller styrelser, besluta, hvad Göteborgs stad vill åtgöra för att en […]

Göta kanal lockar utländska turister

”Turisttrafiken å Göta kanal. Passagerareantalet kanalvägen å traden Stockholm—Göteborg har under sommarens lopp varit betydligt och gifvetvis större än något föregående är samt kul­minerade under juli och augusti. De re­sande ha förutom våra egna landsmän hufvudsakligast utgjorts af tyskar, danskar, engelsmän samt amerikaner, Alla ha de uttryckt sin […]

Ny kaj vid Hultmans holme

”Å Hultmans holme pågår för närvarande byggandet af en flere hundra meter ny kaj i närheten af nya gasverket. Vid den nya kajdelens längst bort mot Gamlestaden belägna del lär den nya Vestergötlands—Göteborgs-banans viadukt komma att stöta till efter att hafva blifvit dragen öfver det bredvid liggande ganska […]