”Som bekant pågå f.n. ute vid Fiskhamnen härstädes en del, ganska betydande utvidgningsarbeten, i det att en ny kajsträcka på c:a 150 m. håller på att utbyggas.

Kajen i fråga sträcker sig från den förut utbyggda fiskhamnen till gamla karantänsbyggnaden. Så länge denna ligger kvar, kan man icke komma längre.

Man hade tänkt sig, att den nya kajen skulle ha kunnat tagas i bruk omkring den 1 april. Emellertid ha arbetena kanske dragit något längre tid än man beräknat. I varje fall torde det, enligt vad Handelstidningen inhämtat, nog dröja ännu c:a tre månader, innan det hela blir fullt färdigt.

F.n. äro ungefär 65 man sysselsatta med arbetena i fråga. Av muddringen återstår blott något litet. Det är huvudsakligen kajplane- och gatuarbeten, som sedan äro kvar. För dessas bedrivande spelar ju också väderleksförhållandena en viss roll.

Behovet av det nya kajutrymmet gör sig väl mest kännbart under de egentliga sillfiskeperioderna, och man hade tänkt sig att kunna ordna de stå, att fiskebåtarna vid behov redan denna säsong skulle kunna lägga till vid den nya kajen. Hittills har ju emellertid vadsillfisket denna säsong icke givit anledning till några ’stora dagar’ i Fiskhamnen.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 20 februari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fiskhamnen, ev. 1920-talet.