”Det ovanligt blida väder, som ända till för ungefär en vecka sedan varit rådande över hela Skandinavien, hade ingivit stora förhoppningar om en av ishinder föga besvärad vintersjöfart. Dessa förhoppningar synes nu komma att grusas beträffande den återstående delen av vintersäsongen. De senaste dagarnas ihållande och tilltagande kyla har med ett slag förändrat situationen, och så särdeles mycket vill det nog ej till av ytterligare hårda frostnätter och vindstilla för att fjolårets vedermödor åter skola få genomlevas. D.v.s. fullt så besvärande som isen var förra året torde den icke annat än för jämförelsevis kort tid kunna bliva i år, emedan isbildningen nu börjat minst tre veckor senare.

Norrlandstrafiken måste nu anses definitivt avbruten för året och på finska sidan har Hälsingfors hamn blockerats, så att man måst koncentrera sig på att med de starka finska statsisbrytarna hålla trafiken på vinterhamnarna Åbo och Hangö i gång.

I Ålands hav är isen redan så besvärande att Grundkallens fyrskepp måst lämna sin station och endast med möda kunde taga sig in till Sandhamn. Farlederna till Stockholm äro hårt tillfrusna och trafiksvårigheter yppa sig här och var. Sålunda ligger isen hård och fast över hela Kalmar sund, och i Öresund har isbildningen och jämväl drivisen börjat bliva till avsevärt hinder för routeångarna.

En hel del drivis rapportera ha hopat sig på den danska sidan av Kattegatt och även på svenska västkusten te sig förhållandena alltmer kritiska – man kan nästan säga med varje timme som går under rådande starka kyla. Redan i måndags låg isen runt Nidingen och i dag rapporteras från Mönster att havet ligger så långt ögat kan se. Ännu är isen därstädes ej tjockare än att den kan forceras av motorfiskefartygen, men detta räcke ej länge.

Förhållandena är enahanda i Göteborgs inloppsleder. Ända till Vinga ligger i dag ett fast istäcke, men isen är dock ännu så svag, att den ej kan nämnvärt hindra maskindrivna fartyg.

I Varberg och på redden är likaledes fast is och farlederna i Bohuslän ha börjat sätta sig. Kanaltrafiken har ju sedan länge upphört ovanför Lilla Edet, men har därifrån upprätthållits till i går, då ångaren ’Elvängen’ gjorde sin sista resa till Göteborg för säsongen.

Ångaren ’Vinga’ upprätthåller ännu med möda trafiken på Kungälv, men svårigheterna äro nu så kännbara, att det endast är en fråga om timmar då trafiken måste inställas.

Från lotskaptenskontoret meddelas att Lappegrundets fyrskepp i norra Öresund måst intagas och i dag har Västra distriktets lotsångare avgått för att intaga Lilla Middelgrundets lysboj.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 21 februari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborgs hamn.