”Förnyad rannsakning har i dag hållits på Härlanda med förövaren av blodsdådet på Bangatan, sjömannen Gustaf Alexius Svensson. Protokoll hade ingått från statens rättskemiska laboratorium rörande undersökningen, huruvida våldtäkt blivit begången. Av protokollet framgick att undersökningen haft negativt resultat. Vidare upplästes protokoll från föregående rättegångstillfälle, vars uppgifter till alla delar vitsordades av den anklagade. Domaren framhöll än en gång att Svensson bort inse, att de svåra knivhugg han tillfogat änkan Karlsson kunde ha dödat henne. Svensson framhärdade emellertid i sin försäkran att någon avsikt att döda den gamla icke förelegat.

Åklagare begärde vittnesförhör med fem personer. Med några mindre ändringar vitsordade fru Hilma Jakobsson sina vid polisförhöret lämnade uppgifter. Ordningsmannen Emil Alfred Ekström vid Styverns ölvärdshus samt föreståndarinnan vid samma värdshus, Hilda Backman, hördes även. Som bekant hade Svensson vid flera tillfällen på den dag dådet skedde besökt kaféet i fråga och blivit avvisad. Han hade nämligen förefallit berusad ehuru ej i hög grad. Då han efter dådet kom tillbaka till Styverns, avvisades han även, fastän ordningsmannen tycke att han då verkat mindre berusad än förut. Han hade emellertid förefallit besynnerlig och onaturlig. Vittnena medgåvo att det kunde synas underligt, att S. kunde ha varit så berusad redan vid 6-tiden, att han ej vetat vad han företagit sig.

En sjöman, som varit tillsammans med Svensson samma dag, gjorde gällande att de druckit rätt betydande kvantiteter öl och akvavit på fastande mage. Svarandebiträdet framhöll att det i alla händelser ej varit omöjligt att S. varit mycket berusad kl. 6, men nyktrat till, då reaktionen efter händelsen inträdde.

En annan sjöman intygade att Svensson på kvällen förefallit att vara i bakrus och verkat sjuk och slö.

Åklagaren anhöll om en veckas uppskov för slutförande av sin talan. Målet förekommer åter nästa tisdag.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 22 februari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bangatan mot norr.