Kategori: Landerier

Johanneberg – en historik av S.A. Wilhelmsson

”Johanneberg hade liksom flera andra landerier utanför Kungsporten uppkommit genom sammanslagning av mindre, förut upplåtna områden. De två första platserna uppläts av magistraten år 1774: det ena åt skräddareåldermannen Georg Printz och det andra åt handelsmännen Lars Wetterman och Anders Enander. Marken utanför Kungsporten hade, med undantag för […]

Inlösen af Qvibergsnäs

”Drätselkammaren hemställer att stadsfullmäktige måtte besluta inlösa besiktningsrätten till landeriet Qvibergsnäs un­der nr 3 i 12 roten och eganderätten till därå uppförda byggnader till ett pris af 90,000 kr. samt att uppdraga ät drät­selkammaren att förskottera de för in­lösen erforderliga medlen och för detta ändamäl upptaga lån på […]

Landeriet Götaberg

Landeriet Götaberg skapades först år 1800 genom att fyra äldre områden slogs samman under vågmästare Bengt Sandborg. Huvudbyggnaden och ekonomibyggnaderna låg på den plats där Vasakyrkan reser sig idag. Det var Sandborg som uppförde den första mer betydande bebyggelsen på platsen. I upplåtelsebrevet talas om att Sandborg ”nedlagt […]

Frågan om inlösen af Stora Härlanda

”Kaptenen T. Sylvan hade som be­kant hembjudit landeriet St. Härlanda staden till inlösen för ett pris af 291,000 kr. eller, i händelse staden icke ville be­gagna sig arf sin lösningsrätt, anhållit att upplåtelse å egendomen måtte med­delas grossh. A. G. Johnsson från Chi­cago, varande mellan honom och Sylvan […]

Svensk-amerikansk storkapitalist vill sälja Stora Härlanda

”Landeriet Stora Härlanda med Koggelyckan, hvilken fastighet, såsom förut nämnts, af kapten Tage Sylvan för­sålts till den svensk-amerikanske storka­pitalisten Johnson, har den 22 sistl. fe­bruari i drätselkammaren genom inlemnad skrifvelse hembjudits Göteborgs stad till inlösen, med begäran om skyndsamt svar huruvida staden nu vill begagna sig af sin […]

Utarrendering af Lorensberg

”Drätselkammaren hemställer, att stadsfullmäktige måtte bemyndiga densam­ma att under en tid af högst fem år, räknadt från 1 nästa oktober, utarrendera landeriet Lorensberg i 12:te roten till pris drätselkammaren eger bestämma, under förbehåll om rätt för staden att, efter 1 oktober 1901, kort tid efter uppsägning, återtaga den […]

Landeriet Kristinedal skall inlösas

”Som bekant bordlades vid förra sammanträdet drätselkammarens hemställan om inlösen af landeriet Kristinedal mot ett belopp af 200,000 kr. Hr L. G. Bratt gjorde, då frågan i går ånyo förekom, en våldsam attack mot det föreslagna inköpet. Man hade sagt att drätselkammaren ville göra inköpet för att fylla […]

Staden vill köpa besittningsrätten till två landerier

”Besittningsrätten till områden af landerierna Katrinelund och Norra Bur­gården föreslår drätselkammaren stadsfull­mäktigo att förvärfva åt staden. Köpeskillingen, 130,000 kr., skall gäldas med öfverskott af under innevarande år sålda tomter.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 september 1897) Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stora Katrinelund, barngrupp. Årtal […]

Egobyte med staden

”Drätselkammaren hemställer hos stadsfullmäktige, att staden till Robert Dicksons stiftelse må öfverlåta eganderätten till dels det till stiftelsen upplåtna qvarter i Vestra Haga, som begränsas af Haga Öster-, Östra Skans-, Haga Ny- och Kapuniergatorna, och dels med tillträdesrätt den 1 oktober 1897, tomterna n:ris 21 och 22 i […]

Utmed Mölndalsån år 1800

Göteborgs stora donationsjord var ett viktigt område för jordbruk och en del industriproduktion under flera århundraden. När staden vuxit ur den gamla stadskärnan blev donationsjorden ett område där staden kunde expandera. Tidigast hade detta skett i Hagaområdet och utmed Allmänna vägen åt väster men också utmed landsvägarna mot […]