1800-talets Göteborg

Utarrendering af Lorensberg

”Drätselkammaren hemställer, att stadsfullmäktige måtte bemyndiga densam­ma att under en tid af högst fem år, räknadt från 1 nästa oktober, utarrendera landeriet Lorensberg i 12:te roten till pris drätselkammaren eger bestämma, under förbehåll om rätt för staden att, efter 1 oktober 1901, kort tid efter uppsägning, återtaga den mark, som erfordras tör Kungsportsavenyens framdragning samt de vilkor i öfrigt drätselkammaren eger be­stämma.

Drätselkammaren afstyrker inlösen af på stället befintliga, källaremästaren Nor­man tillhöriga byggnader samt maskiner och öfriga anordningar för elektrisk be­lysning och uppvärmning.

— Lorensbergs teater och cirkus hafva varit uthyrda till belopp, som visa att företag i denna riktning kunna betala sig. Så utgöra hyresafgifterna för teatern un­der tiden från 1 oktober 1897 till 1 april 1898 kr. 12,000, och för cirkus under en tid af icke fullt 2 månader 5,400 kr.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 mars 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lorensbergs Cirkus.I Lorensbergs park låg Sveriges första fasta cirkusarena, för kringresande cirkusa, musik och utställningar. Vid tiden för fotograferingen uppträder CIRKUS ED WULFF, ca 1900.