”Kaptenen T. Sylvan hade som be­kant hembjudit landeriet St. Härlanda staden till inlösen för ett pris af 291,000 kr. eller, i händelse staden icke ville be­gagna sig arf sin lösningsrätt, anhållit att upplåtelse å egendomen måtte med­delas grossh. A. G. Johnsson från Chi­cago, varande mellan honom och Sylvan försäljningspriset uppgjordt till ofvanstående summa.

Drätselkammaren har emellertid utta­lat den åsikten, att den summa staden på grund af det pris, kapten Sylvan be­talt för bevillningsrätten af landeriet, lagligen bör betala för inlösen af detsamma, icke kan beräknas högre än kr. 104,437: 55, utan afseende på hvad mel­lan kapten Sylvan och grossh. Johusson kan vara afslutadt. Då det emellertid ej kan förutsättas, att kapten Sylvan i godo skall gå in härpå, hemställer drät­selkammaren att stadsfullmäktige måtte besluta:

att i anledning af f. kaptenen Sylvans hembud af landeriet Stora Härlanda Äng un­der nr 14 och lägenheten Kaggelyckan un­der nr 15 i stadens 12 rote stadsfullmäktige förklara sig vilja inlösa besittningsrätten till nämnde egendom med belopp, som på grund af bestämmelse i den för Sylvan å gendomen utfärdade upplåtelsehandling den 17 februari 1874, kan varda af domstol i laga ordning bestämdt;

att bemyndiga drätselkammaren att vid­taga för inlösen erforderliga åtgärder, däribland särskildt att genom ombud, som af drätselkammaren utses, å stadens vägnar, i sådant afseende anhängiggöra och utföra talan vid under- och öfverdomstolar; samt

att uppdraga åt drätselkammaren att, där­est under tiden godvillig öfverenskommelse kan träffas angående inköp af egondomen till pris, som drätselkammaren kan finna för sta­den antagligt, därom sluta bindande aftal med f. kapten Sylvan, därvid dock förbehålles stadsfullmäktige rätt att inom en viss tid godkänna eller förkasta sådant aftal.

Frågan förekommer till behandling i afton hos Göteborgs stadsfullmäktige.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 december 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Foto taget inför arkeologisk utgrävning av Härlanda kyrkoruin, år 1925.