1800-talets Göteborg

Landeriet Kristinedal skall inlösas

”Som bekant bordlades vid förra sammanträdet drätselkammarens hemställan om inlösen af landeriet Kristinedal mot ett belopp af 200,000 kr.

Hr L. G. Bratt gjorde, då frågan i går ånyo förekom, en våldsam attack mot det föreslagna inköpet. Man hade sagt att drätselkammaren ville göra inköpet för att fylla behofvet af byggnadstomter. Men tal. erinrade om att staden ännu hade en hel mängd osålda tom­ter. Vidare ansåg tal. att priset vore allde­les för högt. Finge tomterna stå obebvggda en 15 å 20 år så kommo räntorna å inköpessumman att fördubbla densamma. Yrkade därför rent afslag.

Hr Levison instämde med hr Bratt. Ansåg priset kunna betecknas som ett “vänskapspris.

Hr Fischer vände sig mot båda de föregå­ende talarne. Dessa hade endast tänkt på stundens behof. Med blick för framtiden må­ste man inse att tidpunkten för inköpet just nu vore inne. Det vore tvifvelaktigt om man annars på länge kunde bli i tillfälle få köpa egendomen.

Hr Sternhagen betonade yttermera att ett verkligt behof för inköpet förefunnes, fast detta måhända ej tillräckligt starkt framhål­lits i drätselkammarens motivering. Man behövde nemligen ett område lämpligt att er­bjuda för anläggning af fabriker och indu­striella verk. Härför lämpade sig den före­slagna egendomen. Då staden dessutom eger stranden på andra sidan om ån och i planen ingår att vidga ån till bredare kanal, kunde detta göras efter Kristinedals inköp, om be­hof däraf visade sig. Drätselkammaren hade varit fullständigt enig i att tillstyrka inkö­pet. Yrkade bifall.

Hr Hertz kritiserade hr Bratts påstående att räntorna inom en så kort tid skulle fördubbla kapitalet. Tal. ansåg att man borde passa på och köpa egendomen nu, då man kunde få den för rimligt pris. Yrkade bifall.

Hr Rubenson hade af hr Sternhagens ytt­rande öfvertygats om att inköpet omedelbart borde företagas.

Hr Sternhagen framhöll ännu ett motiv, nemligen att om man ville utvidga kyrkogården kunde detta lämpligast ske å den del af Kristinedal som gränsar intill Härlandavägen.

Hr Levisson ansåg att om stadsfullmäktige nu afsloge tillbudet, så skulle det nog icke dröja så länge, innan egendomen erbjudes för billigare pris.

Hr Gedda lastade sig särskildt vid det af hr Sternhagen anförda skälet att man i Kristine­dal hade en eventuell plats för utvidgning af nya kyrkogården och yrkade bifall.

Diskussionen var därmed slut. Vote­ring begärdes och utföll sålunda, att ja-propositionen, bifall till drätselkammarens förslag, bifölls med 88 röster, medan 6 röster afgåfvos för rent afslag.

Ja röstade hrr Wijkander, Heurlin, Lilljequist, Falck, Friman, Möller, Appelberg, Fischer, Waern, Adr. Peterson, Aug. Carlson.

Hagberg, Rubenson, Bolm, Sternhagen, Åker­blom, A. Röhss, Hessle, Belfrage, G. Torstensson, Gedda, Olbers, von Sydow, Svalander, Carlander, G. Johnsson, Hasselblad, J. W. Bratt, H. Larsson, S. E. Olsson, Koch, N. Anderson, Collin, Hertz, Kihlström, Conricus, Boman och Virgin.

Nej röstade hrr Levisson L. G. Bratt, Florell, T. Torsteneson och John E. Olson.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 januari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kristinedals norra flygel, samt Gamlestadsbron sedd från Gamlestadens fabriker, år 1934.