Ett allt varmare klimat uppmärksammades även 1898 och man spekulerade kring en ny värmeperiod: ”Den osedvanligt blida vintern har gifvit hrr metereologer åtskilligt att tänka på, och frågan om huruvida en s. k. vämeperiod inbrutit dryftas mycket inom ve­tenskapliga kretsar.

Professor E. Brückner i Bern har sedan flere år tillbaka mycket ingående undersökt frågan om i hvilken mon det nuvarande klimatet är konstant. Under tidsrymden från år 1000 kunna enligt denne forskare påvisas icke mindre än 25 mångåriga (omkr. 35-åriga) temperaturfluktuationer, hvilka omvexlande hafva medfört värme- och köldperioder.

Nu har professor Maurer i Metereologische Zeitschriit upptagit frågan och vill göra troligt, att med ingången af det nya århundradet en värmeperiod åter skall in­ställa sig, hvilken jemte mycket milda vintrar äfven skall medföra en rad af mycket varma somrar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 januari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vinterbild från slottsskogen med ett antal pojkar och flickor samlats för kälk- och skidåkning.