1800-talets Göteborg

Svensk-amerikansk storkapitalist vill sälja Stora Härlanda

”Landeriet Stora Härlanda med Koggelyckan, hvilken fastighet, såsom förut nämnts, af kapten Tage Sylvan för­sålts till den svensk-amerikanske storka­pitalisten Johnson, har den 22 sistl. fe­bruari i drätselkammaren genom inlemnad skrifvelse hembjudits Göteborgs stad till inlösen, med begäran om skyndsamt svar huruvida staden nu vill begagna sig af sin inlösningsrätt eller ej. Enligt vilkoren i upplåtelsebrefvet skall nemligen ärendet öfverlemnas till drätselkammaren, som då kan antingen afböja eller tillstyrka lös­ningen, men i senare fallet skall hänskjuta saken till stadsfullmäktige. Ännu har den ifrågavarande affären dock ej hunnit dit hänskjutas.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 mars 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Foto taget inför arkeologisk utgrävning av Härlanda kyrkoruin, år 1925.