1800-talets Göteborg

Staden vill köpa besittningsrätten till två landerier

”Besittningsrätten till områden af landerierna Katrinelund och Norra Bur­gården föreslår drätselkammaren stadsfull­mäktigo att förvärfva åt staden. Köpeskillingen, 130,000 kr., skall gäldas med öfverskott af under innevarande år sålda tomter.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 september 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stora Katrinelund, barngrupp. Årtal uppges ej.