”Förutom de förut omnämnda prisbelönta täflingsritningarne till ny slottsbyggnad vid Tjolöholm har på prisdomarnes enhälliga förslag hofstallmästaren hr James F. Dickson yt­terligare inköpt de af signaturen “Arne“, arkitekt Carl Malmström, Stockholm, inlemnade förslagsritningarne.

Efter täflingstidens utgång har till pris­domarne anländt ytterligare en förslagsritning, afsänd frän någon svensk arkitekt i Amerika. Dessa ritningar hafva på något outransakligt sätt “blifvit liggande“ i det svenska tullverkets förvaringsmagasin cirka en månads tid, innan de påpasslige tulltjenstemännen kommo på den ljusa idén att öfversända dem till höga veder­börande.

Hade ej tullen så länge hållit på ritningarne, kunde äfven de ha fått deltaga i täflingen samt möjligtvis eröfrat sig något pris.

För öfrigt är det beaktansvärdt vid den här täflingen, att alla de bästa förslagen blifvit inlemnade af helt unga arkitekter, under det de äldre till största delen kom­mit endast med schablomessiga, intresse­lösa ritningar. Också har ingen af de äldre kunnat tillerkännas något pris.

Det är väl därför de äldre vilja utestänga alla yngre förmågor från sådana täflingar som på något sätt kunna bli “lönande“? Alldeles som vid det nya cen­tralposthusets byggande i Stockholm.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 september 1897)

Bilden är hämtad från Digitalt museum: Vy av av det nybyggda Tjolöholms slott, parksidan. Tjolöholms slott byggdes på order av James Frederick Dickson 1897-1904. Foto omkring år 1906.