1800-talets Göteborg

Göteborgs befästande

”Generalmajor H. Elliot, åtföljd af öfverstelöjtnanten L. Munte och fortifikationsbefälhafvaren häratädes C. Grill, företog i förgår en färd ut till Vesterberget vid elfmynningen, platsen för de befästnin­gar, till hvilkas utförande regeringen lär komma att äska anslag af nästa riks­dag. Och i går voro, såsom redan nämnts ofvannämnde herrar jemte fälttygmästaren öfverstelöjtnant O. Virgin åter ute vid Vesterberget och konfere­rade i och för det utlåtande öfver befäst­ningarna, som från cheferna för artille­riet och fortifikationen skall ingå till k. m:t. Under de båda dagarne syntes på berget en mängd olikfärgade flaggor och andra tecken, tydligen uppsatta för att gifva en klar framställning om hvar pan­sartorn och andra anordningar i en framtid skola komma att hafva sin plats.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 september 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborg. Älvsborgsfjorden. Troligen 1935.